Delårsrapport kvartal 4 (av 6) 2018/2019, InfraCom Group AB (publ)

FJÄRDE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättning: 51,7 Mkr (43,6 Mkr), 19 procents tillväxt mot föregående år
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 39,0 Mkr (34,1 Mkr), IT-drift 11,5 Mkr (8,2 Mkr) och Datacenter 1,2 Mkr (1,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 10,4 Mkr (9,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 20 procent (22 procent)
 • Resultat före skatt: 4,2 Mkr (4,5 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,08 kr (0,08 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 5,5 Mkr (13,3 Mkr)
 • Investeringar i materiella anläggningstillg: 0,3 Mkr
 • Soliditeten per 2019-06-30: 48 % (44 %)
 • Totalt aktier per 2019-06-30: 30 875 036 (27 201 000). 1 900 00 av dessa var vid periodslutet oregistrerade.
  

FÖRSTA TOLV MÅNADERNA 2018/19 I SAMMANDRAG  

 • Nettoomsättning: 189,0 Mkr (131,4 Mkr), 44 procents tillväxt mot föregående år.
 • Försäljningen fördelas på affärsområde kommunikation 148,5 Mkr (96,8 Mkr), IT-drift 35,6 Mkr (29,3 Mkr) och Datacenter 4,9 Mkr (5,3 Mkr)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA): 38,7 Mkr (30,5 Mkr)
 • EBITDA-marginal: 20 procent (23 procent)
 • Resultat före skatt: 17,0 Mkr (17,4 Mkr)
 • Resultat per aktie: 0,33 kr (0,40 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten: 34,3 Mkr (26,3 Mkr)
 •  Investeringar i materiella anläggningstillgångar: 1,3 Mkr 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 29 april 2019 tillträdde InfraCom som ägare i Netono AB (Netono hade räkenskapsåret 2018 en omsättning på 21,5 Mkr och ett EBITDA resultat om 8,3 Mkr). Dotterbolaget SIP-Online Sweden AB startades i maj 2019 med syfte att riktat sälja telefonitjänster och SIP-trunkar. I juni 2019 genomförde Bolaget en spridningsemission som inbringade 20,4 Mkr innan emissionskostnader (1,3 Mkr). 1 900 000 aktier emitterades till kursen 10,76 kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 8 juli 2019 registrerade Bolagsverket en ansökan om tillstånd att verkställa en fusion mellan Företagstelefoner i Stockholm AB och Weblink IP Phone AB. Bolaget vill genomföra fusionen för att förenkla administrationen i dotterbolagen.

Den 8 juli 2019 registrerades även 1 900 000 aktier från tidigare genomförd spridningsemission.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på:

https://infracom.se/investerare/

Göteborg 30 augusti 2019

Bo Kjellberg, Verkställande Direktör

För eventuella frågor kontakta

Bo Kjellberg , CEO, 031 – 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 – 301 65 82

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågr hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om 31 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.