InfraCom har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av Netono AB

InfraCom har ingått en avsiktsförklaring om förvärv av IT-driftsbolaget Netono AB org. nr 556709-5640 (”Netono”). År 2018 omsatte bolaget ca 22 miljoner kronor och redovisade ett preliminärt EBIT-resultat om ca 8 miljoner kronor. Bolaget verkar inom IT-outsourcing och erbjuder arbetsplats som tjänst samt systemdrift där Netono är kundföretagets hela IT-avdelning. 

Avsiktsförklaringen ingicks 8 januari 2019 och avtalsdag angavs då till 18 januari 2019. Den angivna tidsplanen har inte efterlevts och något bindande avtal har inte kommit till stånd mellan parterna. Fortsatta förhandlingar pågår dock, exklusivitetsperioden upphör 90 dagar efter avsiktsförklaringens ikraftträdande.

InfraCom har valt att offentliggöra att fortsatta förhandlingar pågår med anledning av den utdragna processen. Anmälan om uppskjutet offentliggörande har gjorts i samband med att avsiktsförklaringen ingicks mellan parterna.

Om affären resulterar i ett bindande avtal så ska köpeskillingen enligt avsiktsförklaringen uppgå till ca 32 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor ska erläggas genom apportemission av aktier i InfraCom. Apportemissionen görs inom befintligt bemyndigande och emissionskursen ska fastställas till en 10-dagar volymviktad aktiekurs i InfraCom. Utav köpeskillingen villkoras ca 8 miljoner kronor till utfallet de kommande två åren. På tillträdesdagen ska nettokassan uppgå till lägst 400 000 kronor. InfraCom återkommer med ny information så snart det kan fastställas om affären resulterat i ett bindande avtal eller då förhandlingar avbrutits.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som InfraCom ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2019 kl 16.00.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2017/18 omsatte InfraCom ca 131 miljoner kronor med ett EBITDA-resultat om ca 31 miljoner kronor.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD                                                         
031 - 301 65 81                                                          
bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande
0739 - 20 45 33
oskar@safstrom.biz 

Om oss

InfraCom Groups affärsidé är att äga och driva IT-infrastrukturföretag med bred kundbas av företag med repetitiva avtalsintäkter. Genom att erbjuda expertkompetenser inom Telekom, ISP, Hosting kan InfraCom Group boosta befintliga- och nya företag i koncernen. Befintliga företag i koncernen utvecklas genom att personalen får mer tid att fokusera på verksamhetens mål, tydligare roller och affärsområden. Det är avgörande att varje verksamhet drivs av en målinriktad entreprenör med fokus att skapar stabil organisk tillväxt. Förvärv av parallella affärsområden är ett annat fokusområde som driver InfraCom Group. Genom att addera fler livskraftiga bolag i koncernen kan vi utveckla våra strategier, skapa nya tjänster samt geografisk expansion. InfraCom Group vision är att bli erkänd som marknadsledare inom IT-Infrastruktur till företagsmarknaden i Sverige.