Kallelse till årsstämma i InfraCom Group AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i InfraCom Group AB (publ), 559111-0787, kallas härmed till årsstämma torsdag den 22 april 2021, kl. 17.00.

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman endast skall genomföras genom elektronisk uppkoppling via Microsoft Teams (utan fysisk närvaro) samt genom att aktieägare utövar sin rösträtt enbart genom förhandsröstning/poströstning.

För eventuella allmänna frågor om bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till bolaget via e-post till info@infracomgroup.se.

Rätt att delta och anmälan

 • Aktieägare som önskar delta elektroniskt i stämman skall senast onsdag den 14 april 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, och
 • Anmäla sig senast den 19 april 2021, kl 12:00 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning/Poströstning” nedan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast onsdag den 14 april 2021 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdag den 14 april 2021.

Förhandsröstning/Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på̊ förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på̊ www.infracomgroup.se. Ingivande av detta formulär gäller även som anmälan till årsstämman och deltagarlänk kommer att skickas ut till den e-post som anges. Det ifyllda formuläret måste vara InfraCom tillhanda senast måndag den 19 april 2021 kl 12:00. Adress: ”InfraCom Group AB (publ), ”Årsstämma”, Gamlestadsvägen 1, 415 11 Göteborg”. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@infracomgroup.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av förslag till dagordning
 4. Val av en eller flera justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag;
  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antal styrelseledamöter
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
 10. Val av styrelse samt revisorer
 11. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning
 12. Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
 13. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
 14. Förslag till beslut om antagande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda
 15. Förslag till beslut om antagande av incitamentsprogram för styrelseledamöter
 16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
 17. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Oskar Säfström föreslås, i enlighet med valberedningens redogörelse, till stämmans ordförande.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen föreslår att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ledamöter med 80 000 kronor per extern ledamot och att ordföranden arvoderas med 80 000 kronor. Det föreslagna styrelsearvodet uppgår i sin helhet till 320 000 kronor.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningens föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja Oskar Säfström, Bo Kjellberg, Anna Petre och Johan Löfvenholm till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jörgen Lager har avböjt omval. Vidare föreslås nyval av Erik Fischbeck.

Erik är marknadsekonom och entreprenör som byggt upp och drivit egna bolag inom telekom samt fiberoptisk industri under 15 år, däribland som en av nyckelpersonerna i Hexatronic Group som listades på Nasdaq Small Cap 2015. Erik är privat Investerare i noterade och onoterade bolag inom flertalet branscher och har erfarenhet från M&A, affärsutveckling, internationella affärer inom bl.a. IT, telekom, bank samt marknadskommunikation. Övriga uppdrag: Styrelseordförande och verkställande direktör Spectric Intelligence AB, styrelseordförande Just Development Sweden AB, styrelseordförande Salesbox CRM AB, Styrelseledamot i Northbaze Group samt
styrelseledamot Blick Global Group.

Oskar Säfström föreslås till styrelsens ordförande.

Närmare uppgift om styrelseledamöterna som föreslås finns på bolagets hemsida, www.infracomgroup.se.

Valberedningen föreslår att stämman fattar beslut om att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG för tiden intill slutet av nästa årsstämma. För det fall KPMG omväljs noterar valberedningen att KPMG meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Blom kommer utses till huvudansvarig revisor och att auktoriserade revisorn Fredrik Waern kommer att utses till revisor.

Punkt 11 - Fastställande av principer för tillsättande av valberedning

Valberedningen (sammankallad och sammansatt som framgår av valberedningens redogörelse) föreslår att stämman beslutar om att principerna för tillsättande av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2019 ska vara oförändrade, vilka är följande:

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter. Utöver dessa kan, om valberedningen så beslutar, styrelsens ordförande ingå såsom adjungerad.

Valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti.

Om aktieägare avstår från att utse ledamot övergår rätten att utse ledamot till den som till röstetalet närmast följande är den störste aktieägaren.

Valberedningens ordförande ska utgöras av den vid tidpunkten för valberedningens utseende röstmässigt största aktieägaren och får inte utgöras av styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Om aktieägare som utsett ledamot till valberedningen inte tillhör en av de tre största ägarna i bolaget tre månader före årsstämman ska sådan ledamot utträda ur valberedningen och ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som då tillhör de tre största aktieägarna.

Om en ledamot i valberedningen utträder innan valberedningens uppdrag är avslutat äger aktieägaren rätt att utse en ny ledamot.

Styrelseordföranden ska sammankalla det första mötet i valberedningen.

Valberedningens sammansättning och kontaktuppgifter ska offentliggöras senast sex månader före stämman på bolagets hemsida. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras omedelbart.

En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta de skäliga kostnader som valberedningens ledamöter kan komma att ådra sig inom ramen för sitt arbete.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b) – förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt avstämningsdag

Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medel, som utgörs av årets resultat om 40 657 485 kronor och bolagets balanserade vinstmedel om 88 543 998 kronor, totalt 129 201 483 kronor disponeras enligt följande;

att 15 437 518 kronor utdelas till aktieägarna, motsvarande en utdelning om 50 ören per aktie, och

att 113 763 965 kronor överförs i ny räkning.

Vidare föreslår styrelsen att avstämningsdag för utdelning ska vara fredag 26 april och att utbetalningsdag för utdelning ska vara måndag 29 april.

Punkt 12 – Fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Bolaget ska erbjuda villkor som är marknadsmässiga i de länder där ledande befattningshavare verkar som gör att bolaget kan rekrytera, utveckla och behålla befattningshavarna. Den individuella ersättningen ska baseras på̊ befattnings-havarens erfarenhet, kompetens, ansvar och prestation.

För varje befattningshavare ska bestämmas en sammanlagd fast bruttoersättning. Utöver den fasta lönen kan fastställas en årlig kontant rörlig ersättning baserad på utfallet i förhållande till på̊ förhand bestämda mätbara mål, skriftligen överenskomna och fastställda av styrelsen. Sådana mål innefattar t.ex. försäljning och lönsamhet.

Den rörliga ersättningen ska inte överstiga 30 procent av den fasta lönen och ska, i den mån tillämplig lag medger det, inte vara pensions- eller semesterlönegrundande. Vad gäller andra förmåner ska de ha ett begränsat värde i förhållande till den sammanlagda fasta bruttoersättningen.

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om särskilda skäl föreligger i enskilt fall.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att nyemissionen kan omfatta sammanlagt högst 3 000 000 aktier, varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamhet, att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

Punkt 14 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner, (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1”), på följande huvudsakliga villkor.

 1. Emission av teckningsoptioner

Högst 1 102 500 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda i InfraCom Group koncernen. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt. Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde till InfraCom Communications AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 20 maj 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 juni 2024.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Market officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 13 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:1 avseende nyteckning av aktier i InfraCom Group AB (publ)”. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett optionsprogram som ger ledande befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

 1. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till anställda i InfraCom Group koncernen i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner ska ske till VD med högst 65 000 teckningsoptioner, för ledande befattningshavare (f.n. ca 5 personer) med högst 65 000 teckningsoptioner per person, för övriga nyckelpersoner (f.n. ca 11 personer) kommer högsta individuella tilldelning att vara 32 500 teckningsoptioner per person, och för övriga anställda (f.n. ca 71 personer) kommer högsta individuella tilldelning att vara 5 000 teckningsoptioner per person. Första tilldelning beräknas ske under maj 2021. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Om teckningsoptioner kvarstår efter att samtliga anmälningar tillgodosetts enligt riktlinjer ovan, ska kvarstående optioner kunna tilldelas kategorin övriga anställda. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person uppgår till 10 000 för kategorin övriga anställda. I övrigt kan övertilldelning inte ske.

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda eller anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 förutsätter att den anställde innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen avses att avslutas.

Vid förvärv av teckningsoptionerna ska teckningsoptionsinnehavaren ingå hembudsavtal med InfraCom Group AB, på av styrelsen fastställda sedvanliga villkor. Avtalet ska innehålla rätt för styrelsen att under vissa förhållanden helt eller delvis återkräva förvärvade teckningsoptioner (eller värde som erhållits från en disposition av dessa), med de begränsningar som må följa av lag.

Kostnader, utspädning m.m.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader av betydelse för Bolaget. Av de anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 1 102 500 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:1 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 1 102 500 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 3,45 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie för helåret 2020 hade i sådant fall minskat med ca 0,02 kronor från 0,61 kronor till 0,59 kronor. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram

Utöver de teckningsoptioner som styrelsen föreslår emitteras genom detta förslag, har en aktieägare i Bolaget föreslagit att teckningsoptioner emitteras till styrelseledamöter. I övrigt har InfraCom Group AB inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner, uppgår till ca 3,84 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förslagets beredning

Styrelsens förslag har beretts av InfraCom Group AB styrelse och har utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Aktieägaren BK of Sweden ABs förslag till beslut

Punkt 15 – Förslag till beslut om incitamentsprogram för styrelseledamöter genom (a) riktad nyemission av teckningsoptioner, (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

BK of Sweden, aktieägare i InfraCom Group AB (publ), föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för utvalda styrelseledamöter i Bolaget genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2”), på följande huvudsakliga villkor.

 1. Emission av teckningsoptioner

Högst 130 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag InfraCom Communications AB, med rätt och skyldighet för dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till styrelseledamöter i InfraCom Group AB. Dotterbolaget ska inte ha rätt att förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt. Teckningsoptionerna ska ges ut till marknadsvärde till InfraCom Communications AB. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 20 maj 2021, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 juni 2024.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Market officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 13 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 framgår av ”Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2024:2 avseende nyteckning av aktier i InfraCom Group AB (publ)”. Styrelsen, eller den styrelsen utser därtill, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut jämte bilagor som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Aktieägaren anser att ett optionsprogram som ger styrelseledamöterna möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Således anser Aktieägaren det vara till fördel för Bolaget och aktieägarna att berörda styrelseledamöter på detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i Bolaget samt i förlängningen till uppfyllandet av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet. 

 1. Överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska av InfraCom Communications AB, vid ett eller flera tillfällen, överlåtas till utvalda styrelseledamöter i InfraCom Group AB i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse ska ske till marknadsmässigt värde vid överlåtelsetidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes värderingsmodell. Tilldelning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 ska endast tillkomma följande personer:

 • Oskar Säfström, styrelseordförande i Bolaget, tilldelas högst 65 000 teckningsoptioner
 • Anna Petre, styrelseledamot i Bolaget, tilldelas högst 32 500 teckningsoptioner
 • Johan Löfvenholm, styrelseledamot i Bolaget, tilldelas högst 32 500 teckningsoptioner

Första tilldelning beräknas ske under maj 2021. Övertilldelning kan inte ske.

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen, kan ej tilldelas någon annan deltagare. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2022. Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 förutsätter att personen är invald styrelseledamot vid tilldelningen.

Kostnader, utspädning m.m.

Eftersom teckning av optionerna sker till marknadsvärde, drabbas Bolaget inte av kostnader för sociala avgifter. Emissionen medför därför, utöver administrativa kostnader, inga kostnader av betydelse för Bolaget. Av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits. Vid antagande av att samtliga 130 000 teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2021/2024:2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 130 000 kronor, medförande en maximal utspädningseffekt motsvarande ca 0,42 procent av det totala antalet aktier och röster. Nyckeltalet resultat per aktie, 0,61 kronor för helåret 2020, hade i sådant fall inte påverkats av utspädningen. Ovanstående gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren.

Befintliga incitamentsprogram

Utöver de teckningsoptioner som Aktieägaren föreslår emitteras genom detta förslag, har Bolagets styrelse föreslagit att teckningsoptioner emitteras till anställda. I övrigt har InfraCom Group AB inga utestående aktiebaserade incitamentsprogram. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av samtliga föreslagna teckningsoptioner, uppgår till ca 3,84 procent av det totala antalet aktier och röster.

Förslagets beredning

Aktieägarens förslag har beretts och utarbetats i samråd med extern rådgivare baserat på en utvärdering av gällande marknadspraxis för noterade bolag.

Majoritetskrav

Bolagsstämmans beslut ovan föreslås antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 30 875 036, av vilka inga aktier ägs av bolaget.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Årsredovisning och övriga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 hålls tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Gamlestadsvägen 1 i Göteborg, och på bolagets hemsida www.infracomgroup.se, från och den 1 april 2021 samt översändes per post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

____________________

Styrelsen i InfraCom Group AB (publ)

Göteborg i mars 2021
InfraCom Group AB (publ)
www.infracomgroup.se