Digg ska ge rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor

Report this content

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att ge rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Digg ska även beskriva offentliga aktörers behov av rättsligt stöd i dessa frågor och hur de idag omhändertas.

- Digg ska hjälpa till att räta ut de juridiska frågetecken offentlig sektor ser när de ökar digitaliseringen, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman

Att det finns behov av rättsligt stöd kommuner, regioner och myndigheter i frågor gällande digitalisering har identifierats av bland andra Digitaliseringsrättsutredningen och Välfärdskommissionen.

Digg får därför i uppdrag att tillhandahålla rättsligt stöd till den offentliga förvaltningen avseende förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor. Det rättsliga stödet ska finnas tillgängligt för alla aktörer och ska inte riktas specifikt till någon enskild aktör, dvs. kommun, region eller statlig myndighet.

I uppdraget ingår därför för Digg att på ett lättillgängligt sätt kommunicera och sprida kunskap om det rättsliga stöd som ges. Digg ska även identifiera och analysera behov av eventuella författningsändringar för att främja den fortsatta digitaliseringen.

I enlighet med förslag i budgetpropositionen för 2021 har regeringen avsatt 5 000 000 kronor till Digg för att löpande ge rättsligt stöd.

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera