Färjetrafiken till Gotland ska analyseras

Report this content

För att säkerställa tillgång till väl fungerande kommunikationer och skapa förutsättningar för människor att bo och leva på Gotland, upphandlar staten färjetrafik till ön. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2027, men Trafikverket har redan inlett sitt förberedelsearbete med en förstudie av tänkbara lösningar. Regeringen ger nu myndigheten i uppdrag att analysera alternativa modeller för den framtida färjetrafiken till och från Gotland.

- Trafiken till Gotland ska vara bra, tillgänglig och klimatsmart. Det är viktigt för Gotland och det är viktigt för Sverige. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att analysera olika modeller för hur färjetrafiken till ön kan se ut framöver. Jag ser fram emot att ta del av analysen och även genomlysningen av en modell där staten driver trafiken i egen regi, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.  

I den förstudie som Trafikverket gjort undersöker myndigheten tre alternativa modeller för upphandlingen. Det handlar om nuvarande modell där operatören tillhandahåller fartygen, en modell med statligt ägda fartyg och en modell med statligt hyrda fartyg. Regeringens uppdrag till Trafikverket innebär att myndigheten ska analysera de tre modellerna djupare, och dessutom analysera ett fjärde alternativ där staten driver Gotlandstrafiken i egen regi.

En betydelsefull del i uppdraget är att även analysera vilka effekter de olika alternativen innebär för arbetet med att uppnå en fossilfri Gotlandstrafik och vilka effekter de har för boende och näringsliv på Gotland.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 15 september 2021.

Kontakt:
Lovisa Alm
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth 
Mobil 073-073 9753
lovisa.alm@regeringskansliet.se