Ny och enklare subvention av arbetsresor

Report this content

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. En promemoria med förslaget går i dag ut på remiss. Med förslaget får fler pendlare skattelättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att tillämpa. Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

- Vi vill att fler ska kunna ta del av subventionen för arbetsresor. Med vårt förslag får också butiksbiträdet som bor i Sävar och tar bussen till Umeå eller undersköterskan som tar pendeltåget från Nynäshamn till Södersjukhuset en skattereduktion, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget innebär att dagens reseavdrag ska ersättas med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med den nya modellen är det avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna föreslås ha någon betydelse.

- Det nuvarande reseavdraget är krångligt och omodernt och ger upphov till mycket fel. Tanken med det nya förslaget är att enbart antalet resor behöver deklareras. Det innebär såklart en kraftig förenkling, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. 

Enbart avstånd över en viss gräns föreslås ge rätt till skattereduktion. Avståndsgränsen föreslås vara olika i olika delar av landet. Syftet är att schablonmässigt spegla tillgången till kollektivtrafik. En lägre avståndsgräns föreslås gälla i sådana kommuner som inte betraktas som storstadskommuner enligt myndigheten Tillväxtanalys indelning.

Finansdepartementet räknar med att omkring 1 160 000 personer kommer att kunna få skattereduktionen 2023, vilket är omkring 260 000 fler personer jämfört med dagens reseavdrag. De som gynnas mest är de som reser till arbetet förhållandevis billigt, till exempel genom samåkning. Förändringarna bedöms leda till en viss överflyttning av arbetsresor med bil till kollektivtrafik och därmed till en minskning av utsläppen.

- Syftet med förslaget är att skattelättnaden på ett bättre sätt ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar, och samtidigt vara enklare än nuvarande system att tillämpa, administrera och kontrollera, säger Åsa Lindhagen.

I och med förslaget kommer skattelättnaden även bli oberoende av den enskildes inkomster och marginalskatt.

- Vi gör skattelättnaden mer rättvis. I dagens system får den med höga inkomster mer i kompensation för sina resekostnader än den med lägre inkomster, säger Anders Ygeman.

I den remitterade promemorian ligger skattereduktionen på en nivå som innebär att förslaget blir offentligfinansiellt neutralt om det nuvarande reseavdraget avskaffas samtidigt. Möjligheten att justera nivåerna i modellen är en fråga som får bedömas i arbetet med framtida budgetpropositioner.

Föreslagna nivåer i det remitterade förslaget

Skattereduktionen föreslås utgå med 5 kr per mil för den del av resan som överstiger 1,5 mil enkel väg, 3 mil i ett antal storstadskommuner. Skattereduktion ges upp till en övre avståndsgräns på 8 mil enkel väg. I underlaget för skattereduktion ingår även utgifter för väg-, bro- och färjeavgifter som betalas i samband med arbetsresorna. Däremot inte trängselskatt. Särskilda regler ska gälla för de som behöver använda egen bil till jobbet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

För att ha rätt till skattereduktionen krävs att den skattskyldige har minst 30 resdagar per år och skattereduktionen beräknas utifrån det faktiska antalet resdagar under året, dock högst 210 dagar.

Det är skillnad mellan skattereduktion och avdrag

Det är skillnad på en skattereduktion och ett skatteavdrag. En skattereduktion visar hur många kronor mindre i skatt som du ska betala, medan ett avdrag görs tidigare i skatteberäkningen. Förenklat behöver du inte betala skatt för din inkomst motsvarande avdraget. En skattereduktion görs istället från den slutliga skatten som ska betalas. Ett avdrag har därför olika värde för olika personer, beroende på hur höga inkomster de har. Den som har högre inkomst får typiskt sett en större skattelättnad av ett avdrag än en person med lägre inkomst. En skattereduktion med ett visst belopp har samma värde för alla, oavsett inkomstnivå. Skattereduktionen beskriver alltså plånbokseffekten.

Bakgrund

Flera utredningar har under de senaste åren föreslagit att reseavdraget ska ses över. I juni 2019 överlämnade Reseavdragskommittén sitt betänkande Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) där kommittén bland annat föreslog att dagens reseavdrag ska ersättas med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för arbetsresor.

Förslaget som Finansdepartementet nu remitterar bygger delvis på det förslaget men har en annan inriktning på skattelättnaden jämfört med kommitténs förslag. Den regionala differentiering som nu föreslås innebär att villkoren för att kunna få en skattelättnad knyts till var i landet den skattskyldige bor och arbetar. Till skillnad från kommitténs förslag är utgångspunkten att skattereduktionen främst ska riktas till skattskyldiga som bor i områden där det inte finns tillgång till kollektivtrafik i samma utsträckning som i storstadsområdena.

I dag är systemet krångligt och reseavdraget är ett av de avdrag som ger upphov till flest fel i inkomstdeklarationen. Dessutom är det ur klimatsynpunkt inte önskvärt med en subvention som främst riktar in sig på ensamåkande med bil, när det finns många andra arbetsresor som kan behöva subventioneras.

Enligt Skatteverkets beräkningar uppgick skattefelet för reseavdraget till 1,8 miljarder kronor per år 2014–2016. Det motsvarade en tredjedel av reseavdragets skattemässiga värde.

Kontakt:

Tora Heckscher
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Mobil 073-093 50 83
tora.heckscher@regeringskansliet.se

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Mobil 073-8208489
daniel.dickson@regeringskansliet.se