Regeringen vill att fler ska cykla

Report this content

Regeringen ger Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att ta fram förslag på mål för att öka användning av cykel. Syftet med uppdraget är bland annat att främja cyklandet inom alla åldrar och socioekonomiska grupper.

- Jag vill att fler ska cykla. Cykling är klimatsmart, hälsosamt och ett utmärkt sätt att transportera sig. Men cykel måste bli ett alternativ för fler, inte för några få. Därför tar nu regeringen ytterligare steg för att fler ska välja cykeln, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

- Hur vi transporterar oss är helt avgörande för att vi ska kunna motverka klimatkrisen. Cykling hjälper oss också att må bättre samtidigt som det har en positiv inverkan på stadsmiljön. Då kan mål för ökad cykling hjälpa oss att styra utvecklingen i rätt riktning. Det gör det också möjligt att mäta och utvärdera de insatser som görs, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

I april 2018 fattade regeringen beslut om ett nytt etappmål i miljömålssystemet som bland annat omfattar cykel. Målet innebär att andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent, uttryckt i personkilometer, 2025 för att på sikt fördubblas. En överflyttning av resor till cykel bidrar därmed till att nå nationella mål inom bland annat klimat, miljö, folkhälsa och tillgänglighet.

I budgetpropositionen för 2021 anslogs över 650 miljoner kronor till insatser för ökad cykling. Satsningen innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur och möjligheter för kommuner att öka cykelinvesteringar. Vidare har det getts extra stöd till de delar av civilsamhället som arbetar med cykelfrågor. I budgetpropositionen för 2022 föreslås en skattelättnad för förmånscyklar samt en förstärkning av stadsmiljöavtalen med ett särskilt fokus på cykling med 200 miljoner kronor.

I uppdraget till VTI ingår även att föreslå ett system för uppföljning av de föreslagna målen. Under uppdragets gång ska VTI inhämta kunskaper från Trafikanalys och föra dialog med andra berörda aktörer inklusive kommuner.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2022.

Kontakt:

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Mobil 073-053 92 70
jennie.zetterstrom@regeringskansliet.se