Statligt stöd ska täcka vita fläckar på laddstationskartan

Regeringen har beslutat om en förordning för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon. Syftet med stödet som aviserades i budgeten för 2020 är att säkerställa en grundläggande tillgång till sådan laddinfrastruktur i hela landet. Regeringen har avsatt 50 miljoner kronor per år i tre år för stödet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förordningen innebär att statligt stöd får lämnas för investeringskostnader för utbyggnad av publika laddstationer för snabbladdning av elfordon i anslutning till större vägar. Syftet med stödet är att täcka de ”vita fläckar” på laddinfrastrukturkartan där sådana publika laddstationer annars inte byggs.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti och anger att Trafikverket utifrån behovet av en ändamålsenlig fördelning av publika laddstationer ska bestämma för vilka sträckor som det är möjligt att söka stöd. Med större vägar avses det funktionellt prioriterade vägnätet som det beskrivs i Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB.

Länk: Förordningen grundar sig på Trafikverkets rapport: Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar: ett regeringsuppdrag (2018:172). Rapporten finns här: http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1426064/FULLTEXT01.pdf 

Kontakt:
Fredrik Persson

Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman 
Mobil 073-072 81 36
fredrik.persson@regeringskansliet.se

Prenumerera