Inhalation Sciences lämnar uppdatering om noteringsplan för Ziccum samt meddelar om plan för förändring i bolagets ledning

Report this content

Inhalation Sciences uppdaterar sina noteringsplaner för dotterföretaget Ziccum AB med angivelse av tidsplan och preliminär värdering. Samtidigt meddelas om planerade förändringar i Inhalation Sciences ledning.

Uppdaterad plan avseende notering av Ziccum AB.

Ziccum AB kommer att ansöka om upptagande av bolagets aktier till handel på AktieTorget. Förberedelserna för notering har påbörjats och noteringsprocessen kommer att pågå under andra och tredje kvartalet. Avsikten är att Ziccum ska noteras under oktober 2018.  

I samband med noteringen kommer en noteringsemission att genomföras med målsättningen att ta in ca 10 MSEK för att öka kommersialiseringstakten av Ziccums teknologi för spraytorkning, LaminarPace. Inhalation Sciences ägare kommer att ha förtur att teckna aktier till en attraktiv värdering i noteringsemissionen. Preliminär värdering är 15 MSEK (pre-money). Avstämningsdag för utbokning av teckningsrätter kommer att fastställas och kommuniceras vid en senare tidpunkt. Teckningsrätterna kommer inte att tas upp till handel på någon marknadsplats.

Fredrik Sjövall, Inhalation Sciences VD: ”Ziccum gör tydliga kommersiella framsteg och vi är övertygade om att det finns stora värden i bolagets teknologi. Från ISABs sida vill vi möjliggöra ökad kommersialiseringstakt genom att ta in tillväxtkapital i Ziccum. Samtidigt vill vi erbjuda ISABs aktieägare möjligheten att investera i Ziccum till en mycket attraktiv värdering.”

Förändring i ledningen för Inhalation Science AB

Vidare meddelar Inhalation Sciences planer på förändringar i bolagets ledning. Nuvarande VD, Fredrik Sjövall, kommer av bolagets huvudägare (Råsunda förvaltning, Stockholms affärsänglar och Per Gerde) att föreslås som ny styrelseordförande i Inhalation Science i samband med årsstämman den 23 maj 2018. Fredrik kommer därmed att ta det strategiska huvudansvaret för både Inhalation Sciences och Ziccum. Rekryteringen av en ny VD för bolaget har inletts men Fredrik Sjövall kvarstår som VD tillsvidare.

Otto Skolling, styrelseordförande i Inhalation Sciences: ”Från styrelsen tycker vi att bolaget befinner sig i en spännande fas och att det är ett bra tillfälle att ta in en ny VD med fokus på internationell försäljning. Samtidigt är vi glada över att Fredrik väljer att ta klivet till ordföranderollen och därifrån fortsätta utveckla bolaget på ett strategiskt plan samtidigt som det också säkerställer den kontinuitet som vi tror bolaget behöver.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, VD
fredrik.sjovall@inhalation.se
+46 (0)70 64 508 75

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.

Om Ziccum AB

Ziccum AB utvecklar och kommersialiserar det patenterade och unika instrumentet för spraytorkning, LaminarPace®. LaminarPace är ett innovativt och patenterat, CEmärkt instrument för torkning av små mängder läkemedelssubstanser med mycket låga förluster. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarhet och förenklar vid logistik och transporter. Systemet är också unikt i sin kapacitet att hantera temperaturkänsliga material, t.ex. proteiner och peptider. 

Denna information är sådan information som Inhalation Sciences Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars.

Prenumerera

Dokument & länkar