Inhalation Sciences publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2018

Den fullständiga rapporten finns nedladdningsbar på bolagets hemsida www.inhalation.se

Sammanfattning av delårsrapport – första halvåret 2018

Lena Heffler efterträdde Fredrik Sjövall som ny verkställande direktör, det europeiska patentverket EPO lämnade godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent till och med 2033, och bolaget erhöll under juni månad likvid uppgående till 2,0 MSEK för upparbetat EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta bakterier.

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr, uppnådde proof-of-concept i tester på anti-kroppar, erhöll sin första order avseende utveckling av laboratorisk substans för forskningsändamål, beviljades 0,5 Mkr i bidrag från Horizon 2020 – EUs största forsknings - och innovationsprogram som skall användas till en förstudie för uppskalning av bolagets spraytorkningsteknologi, LaminarPace™ för att framställa vacciner, peptider och andra biologiska substanser i torr form, samt förbereder för notering på Spotlight Stock Markets.

Koncernen: andra kvartalet (apr-jun) 2018

Koncernen bildad under andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättning 771 (2 375) tkr
 • Rörelseresultat -4 372 (-1 399) tkr
 • Resultat per aktie före utspädning -0,52 (-0,28) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,51 (-0,16) SEK

Koncernen: halvåret (jan-jun) 2018

 • Nettoomsättning 1 030 (3 073) tkr
 • Rörelseresultat -8 506 (-3 600) tkr
 • Resultat per aktie före utspädning -1,01 (-0,78) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,99 (-0,76) SEK

Moderbolaget: andra kvartalet (apr-jun) 2018

 • Nettoomsättning 769 (2 375) tkr
 • Rörelseresultat -3 799 (-1 339) tkr
 • Resultat per aktie före utspädning -0,43 (-0,26) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,43 (-0,16) SEK

Moderbolaget: halvåret (jan-jun) 2018

 • Nettoomsättning 838 (3 073) tkr
 • Rörelseresultat -7 778 (-3 488) tkr
 • Resultat per aktie före utspädning -0,90 (-0,76) SEK
 • Resultat per aktie efter utspädning -0,88 (-0,76) SEK

VD kommentar

Under årets andra kvartal har jag fått förtroendet att tillträda som VD för Inhalation Sciences. Det är med glädje, förväntan och tillförsikt jag lär känna kollegor, kunder och marknad. De teknologier som ryms inom PreciseInhale®-systemet är helt naturligt nya för mig varför jag initialt har ägnat mig åt att dels detaljstudera teknologin och dels att skapa en helhetsbild över ISABs marknader. Detta är ett viktigt led i arbetet med att kommersialisera PreciseInhale®-systemet.

Koncernens försäljningsintäkter har inte motsvarat förväntningar enligt budget. I det korta perspektivet har utvecklingen inte motsvarat förväntningarna men vår bedömning är att ISAB - koncernen kommer att genomföra väsentliga affärer under innevarande år.

Återkopplingen från våra kunder är positiv och bekräftar att vi tillför en hög kompetens och att vår teknologi har ett stort värde, även för företag och institut som är världsledande inom inhalationsforskning. För att nå ut till en bredare marknad har presentation och paketering haft stort fokus och under mina första månader och vi ser redan frukten av det arbetet.

Vidare pågår flera diskussioner om potentiella samarbeten som kan vidareutveckla vår teknologi och samtidigt hjälpa oss att prioritera bland de många och spännande utvecklingsprojekt våra framstående forskare identifierat. För att möta efterfrågan framförallt inom läkemedelsvärlden har vi dessutom påbörjat arbetet med förbättrad kvalitetsledning och ISO9001-certifiering.

Kvartalets fokuserade säljarbete börjar ge resultat:

 • När dessa rader skrivs har Inhalation Sciences nyligen tagit ett steg in på den kinesiska marknaden, genom en order på ett PreciseInhale® system från WestchinaFrontier Pharma Tech Co. Ltd. (WCFP) som är ett ledande kinesiskt CRO-företag. Ordervärdet uppgår initialt till ca 1,2 MSEK. Ordern från WCFP är bolagets första order från Asien, vilket befäster vår tilltro till att PreciseInhale®- systemet utgör en världsomspännande teknologi.
 • ISAB har också i dagarna ingått i ett treårigt forskningsprojekt tillsammans med namnkunniga partners som Chiesi Farmaceutici S.p.A, (Parma, Italien), Research Center Pharmaceutcial Engineering (RCPE), Medical University Graz, Technical University (Graz, Österrike) för framtagandet av nya verktyg i utvecklingen av inhalationsläkemedel. Som en del i projektet kommer Chiesi att köpa ytterligare ett PreciseInhale®-system, ett styrkebesked för ISAB.
 • Vi ser också att CRO-uppdrag fortsätter att komma in, ofta är detta det första steget för kunden att lära känna ISABs teknologier. Höstterminen börjar med ett större uppdrag om 0,6 MSEK.

Under det andra kvartalet har arbetet fortlöpt med att förbereda dotterföretaget Ziccum för notering. Operationellt har Ziccum utvecklats mycket positivt, och i början av juli tilldelades Ziccum 0,5 MSEK av Horizon 2020 för att genomföra en förstudie om uppskalning av bolagets banbrytande spraytorkningsteknologi. Det finns goda förutsättningar för att Ziccum skall få en fin utveckling framöver och bära med sig en betydande potential för våra aktieägare.

Styrelsen har börjat ta ut färdriktningen för arbetet under det kommande året. De nya styrelsemedlemmarna tillför erfarenheter och kompetenser inom försäljning både generellt och specifikt som jag ser stärker ISAB i det fortsatta kommersialiseringsarbetet.

Finansiellt stärks ISAB under innevarande år genom särnoteringen av Ziccum vilket medför att bolaget kommer att ha en belåningsbar tillgång i balansräkningen. Det är min och styrelsens bedömning att kapital behöver tillföras bolaget senast under det första kvartalet 2019. Vår primära plan för att tillföra detta kapital är att vid behov belåna aktieinnehavet i Ziccum. Alternativt kommer kapital att tillföras genom brygglån. Utifrån kända kostnadsnivåer och beslutade investeringar är den finansieringen tillräcklig för att ta ISAB till positivt kassaflöde.

Kommersialiseringen av PreciseInhale® och LaminarPace™ utgör grunden för koncernens värdeutveckling och mitt absoluta fokus kommer fortsatt vara att säkerställa en god försäljningstillväxt.

Huddinge den 22 augusti 2018

Lena Heffler, VD

Väsentliga händelser under det andra kvartalet (apr-jun)

Den 19 april, 2018 meddelade vi att Lena Heffler utsetts ny VD i Inhalation Sciences Sweden AB. Lena tillträdde sin befattning den 7 maj. Lena har MSc i biokemi från Uppsala Universitet och Licentiatexamen i Klinisk Immunologi från Karolinska Institutet och har arbetat med försäljning inom Life Science-branschen i mer än 15 år. Bland tidigare uppdragsgivare finns Agilent, Aerocrine och Addtech. Lena kommer att öka fokuseringen på försäljning och marknadsföring. Lena Heffler efterträder Fredrik Sjövall.

Vid årsstämman den 23 maj 2018 valdes ISABs förre verkställande direktör, Fredrik Sjövall, till styrelseledamot tillika styrelsens ordförande, Sonja Gerde och Tom Sundelin valdes till nya ledamöter, och Otto Skolling avgick ur styrelsen.

Bolaget erhöll under juni månad likvid för EU-stöd inom ramen för FORMAMP avseende ett projekt som syftar till att ta fram behandlingar mot resistenta bakterier uppgående till 2,0 MSEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-jun)

Det europeiska patentverket EPO har lämnat ett godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale®, och utgör en kombination av produkt och metodpatent. Patentets livslängd sträcker sig till och med 2033.

Dotterföretaget Ziccum AB genomförde under januari månad en kapitalanskaffning genom upptagande av lån uppgående till 2,25 Mkr och förbereder för notering vid Spotlight under fjärde kvartalet 2018. Inhalation Sciences aktieägare kommer att erbjudas förtur till deltagande i den planerade noteringsemissionen.

Ziccum uppnådde proof-of-concept i tester på anti-kroppar. Nya resultat visar att Ziccum’s system för spraytorkning,

LaminarPace™ kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet. Ziccum erhöll sin första order avseende utveckling av laboratorisk substans för forskningsändamål i sitt patenterade spraytorkningsinstrument LaminarPace™.

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD
Epost: lena.heffler@inhalation.se
Tel: +46 (0)70 205 96 20

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa.


Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.