Inhalation Sciences Sweden AB (publ) publicerar Delårsrapport Q1 2020

Report this content

(Stockholm, Sverige, 7 maj 2020) Inhalation Sciences VD Manoush Masarrat: ”ISAB inledde 2020 på bästa möjliga sätt, och försäljningsmässigt var det första kvartalet 2020 det bästa någonsin i bolagets historia. Omsättningen motsvarade ISABs helårsomsättning under 2018 och översteg fjolårets omsättning under jämförelseperioden med 722 procent. Jag vill rikta ett stort tack mot ISAB’s fantastiska team, alla anställda och konsulter som gjort en enorm insats för att vi ska kunna nå och överträffa våra försäljningsmål.

Sammanfattning av delårsrapporten

Inhalation Sciences har under rapportperioden ökat omsättningen med 722% jämfört med motsvarande period föregående år och lanserat DissolvIt®. ISABs försäljning av PreciseInhale och kommersialiseringen av DissolvIt, med de första leveranserna av  DissolvIt under det första kvartalet 2020, har genererat försäljningsintäkter under det första kvartalet 2020 motsvarande helårssiffran för 2018.

Utvalda finansiella data

Jan-mar 2020

Nettoomsättning 5 754 tkr (700)

Rörelseresultat 1 149 tkr (-2 859)

Resultat per aktie före och efter utspädning 0,07 SEK (-0,35)

VD kommenterar

ISAB inledde 2020 på bästa möjliga sätt, och försäljningsmässigt var det första kvartalet 2020 det bästa någonsin i bolagets historia. Omsättningen motsvarade ISABs helårsomsättning under 2018 och översteg fjolårets omsättning under jämförelseperioden med 722 procent. Jag vill rikta ett stort tack mot ISAB’s fantastiska team, alla anställda och konsulter som gjort en enorm insats för att vi ska kunna nå och överträffa våra försäljningsmål.

Under det första kvartalet har vi efter forskningsarbeten som pågått under ett decennium lanserat DissolvIt-modulen, och levererat tre DissolvIt moduler till tre olika multinationella kunder. DissolvIt är, enligt många i branschen, det första verktyget som kan påvisa In Vitro-In Vivo korrelation (IVIVC). Detta gör det till ett kraftfullt screeningverktyg med högt strategiskt värde. Exakta, prediktiva, prekliniska IVIVC-resultat innebär att läkemedelsutvecklare kan utforma pålitliga strategier för formulering av substanser i klinik innan tid och pengar har förbrukats vilket dramatiskt minskar riskerna, reducerar utvecklingskostnaderna, ökar precisionen och därmed även utvecklingshastigheten.

De rådande omständigheterna kring COVID-19, har påverkat våra möjligheter att träffa nya och existerande kunder och vi har behövt införa korttidspermitteringar. Vi är dock redo att sätta igång med full fart så fort läget stabiliseras igen.

Den kliniska valideringen av PreciseInhale fortsätter om än lite långsammare på grund av COVID-19 och det finns en risk att den inte hinner bli klar under 2020, som tidigare planerat.

Inhalation Sciences AB har under april månad 2020 tecknat ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH, en ledande tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier. Man har som en del av distributionsavtalet kommit överens med TSE Systems om inköp av minst 3 PreciseInhaleinstrument med tillhörande moduler och ordervärdet för avtalat uppskattas till minimum 3 MSEK. Ett minimum av ett PreciseInhale-system skall levereras under 2020 och två PreciseInhale-system ska levereras under 2021.

Sist men inte minst, har vi under april månad avyttrat hela vårt innehav i intresseföretaget Ziccum vilket innebär att ISAB har genererat drygt 21 MSEK och att samtliga kortfristiga lån har återbetalats. Det är vår bedömning att ISAB säkerställt rörelsens finansiering enligt aktuell finansieringsplan till utgången av 2021.

Med detta och trots utmaningarna i vår omvärld, så ser jag väldigt positivt på 2020 och ser fram emot fortsatt utveckling för vår fantastiska PreciseInhale® plattform.

Huddinge den 7 maj 2020

Manoush Masarrat

VD

Utvalda finansiella data i sammandrag

2020
Jan-mar
2019
Jan-mar
2019
Jan-dec
Nettoomsättning, tkr 5 754 700 8 949
Rörelseresultat, tkr 1 149 -2 859 -7 896
Resultat efter skatt, tkr 591 -3 014 -4 345
Balansomslutning, tkr 24 220 18 924 23 198
Periodens kassaflöde, tkr -1 160 139 2 517
Periodens kassaflöde per aktie (SEK) -0,13 0,02 0,29
Likvida medel, tkr 3 638 2 420 4 798
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,07 -0,35 -0,50
Eget kapital, tkr 5 831 8 313 5 240
Eget kapital per aktie (SEK) 0,68 0,96 0,61
Soliditet, % 24,08% 43,93% 22,59%
Soliditet, %, inklusive övervärde i Ziccum-aktier 55,97% 74,88% 56,11%
Forsknings-och utvecklingskostnader/rörelsekostnader, % 42,40% 48,40% 34,00%
Antal aktier 8 618 930 8 618 930 8 618 930
 

Väsentliga händelser under det första kvartalet (jan-mar) 2020

  • Den 24 januari 2020 kunde vi meddela att en befintlig kund som tidigare anlitat ISAB för omfattande uppdrag och även köpt ISABs labinstrument PreciseInhale har tecknat ett kontraktsforskningsuppdrag (CRO) värt 750 KSEK

  • Den 12 mars 2020 kunde vi meddela att ISAB erhållit ny PreciseInhale-beställning från Institutet för Miljömedicin (IMM) på Karolinska Institutet, en av världens mest innovativa lungforskningsorganisationer, och nu en återkommande ISAB-kund. IMM har tecknat en beställning på 45 000 euro för ett åtta månaders hyresavtal av ett PreciseInhale-system, med en köpoption i slutet av perioden. Leverans är planerad under våren 2020

  • Den 16 mars 2020 levererade ISAB sin första fullt kommersialiserade DissolvIt in vitromodul. Den ursprungliga beställningen för leveransen, som gjordes i september 2018, var värd 65 000 EUR

  • Under mars månad 2020 levererades ett PreciseInhalesystem till ordervärde uppgående till 3 046 KSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 23 april meddelade vi att samtliga bolagets aktier i Ziccum AB avyttrats till ett totalt värde om cirka 21,2 MSEK efter försäljningsomkostnader. Försäljningen medför en redovisningsmässig vinst uppgående till cirka 19,5 MSEK. Därigenom har ISAB säkrat återbetalning av samtliga kortfristiga lån samt säkerställt rörelsens finansiering enligt nuvarande finansieringsplan till utgången av 2021

  • Den 29 april meddelade vi att Inhalation Sciences AB har tecknat ett globalt distributionsavtal med TSE Systems GMBH, en ledande tillverkare av forskningsinstrument för laboratorier. TSE Systems kommer att inkludera ISABs PreciseInhale plattform i sin väl ansedda portfölj av högkvalitativ inhalationslaboratorieutrustning per omgående och, med stöd av företagets omfattande globala försäljnings-, marknadsförings- och distributionskanaler inleda marknadsföring och försäljning.

  • Det globala distributionsavtalet har tecknats och är giltigt till slutet av 2022, med möjlighet till förlängning före periodens slut. Man har som en del av distributionsavtalet kommit överens med TSE Systems om inköp av minst 3 PreciseInhale-instrument med tillhörande moduler och ordervärdet för avtalat minimum uppskattas till minimum 3 MSEK. Ett minimum av ett PreciseInhale-system skall levereras under 2020 och två PreciseInhalesystem ska levereras under 2021

  • På grund av de rådande omständigheterna gällande COVID-19, så har ISAB initierat korttidsarbete för anställda och konsulter med 40% minskad arbetstid. Detta ska inte påverka företagets verksamhet och åtaganden och ses som en korttidslösning tills läget stabiliseras

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 08.00 (CET) den 7 maj 2020.

Taggar: