Inhalation Sciences Sweden AB Bokslutskommuniké 2018

Inhalation Sciences VD Lena Heffler: ”ISAB har under det gångna året passerat flera väsentliga milstolpar. Detta är en tydlig indikation på att vår vision – att PreciseInhale ska bli standardverktyget för all forskning och utveckling inom inhalationsforskning över hela världen – är inom räckhåll’. 

LÄSA HELA RAPPORTEN HÄR.

Sammanfattning av bokslutskommunikén

-       Under det fjärde kvartalet säkrades kreditfacilitet intill ett totalt lånebelopp uppgående till 12,5 MSEK varav 3,0 MSEK upptogs under december månad

-       Dotterföretaget Ziccum slutförde under det fjärde kvartalet en framgångsrik noteringsprocess på Spotlight Stock Market, varefter Ziccum AB utgör ett intresseföretag till Inhalation Sciences Sweden AB med ägarandel per balansdagen uppgående till 36,5%

-       Under årets tredje kvartal erhölls ordrar avseende PreciseInhale-system och CRO -uppdrag uppgående till drygt 5 MSEK, rekord för bolaget under ett enskilt kvartal

-       Tidigare under året har Lena Heffler efterträtt Fredrik Sjövall som ny verkställande direktör

-       Det europeiska patentverket EPO har under året lämnat godkännandebesked avseende ett av Inhalation Sciences viktigaste patent

Utvalda finansiella data i sammandrag
2018
okt-dec
2017 okt-dec 2018
jan-dec
2017
jan-dec
Nettoomsättning, tkr 3 888 2 947 5 441 8 022
Rörelseresultat, tkr -1 413 -2 002 -11 781 -6 229
Resultat efter skatt, tkr -1 489 -1 998 -11 883 -6 358
Balansomslutning, tkr 19 653 23 313 19 653 23 313
Periodens kassaflöde, tkr -2 321 -2 973 -8 216 9 037
Likvida medel, tkr 2 281 10 497 2 281 10 497
Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,17 -0,23 -1,38 -1,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,17 -0,23 -1,38 -1,09
Eget kapital per aktie (SEK) 1,25 1,85 1,25 1,85
Soliditet, % 55,0% 68,3% 55,0% 68,3%
Eget kapital, tkr 10 806 15 914 10 806   15 914
Antal aktier (justerat för split 2017) 8 618 930 8 618 930 8 618 930 8 618 930

VD kommenterar 

ISAB har under det gångna året passerat flera väsentliga milstolpar. Bolagets teknologier har bekräftats som ledande inom preklinisk inhalationsforskning genom starka vetenskapliga publikationer. Nya marknader har öppnat sig genom att ta steget in på den kinesiska marknaden, och kapitalbasen har stärkts genom noteringen av dotterföretaget Ziccum AB på Spotlight.

Vi konstaterar med glädje hur allt fler kunder ser nyttan med våra teknologier som producerar högkvalitativa data redan från små mängder testsubstans. December inbringade en ny order för en PreciseInhale inkluderande in vitromodulen DissolvIt samt en order för ett CRO uppdrag och en installation av en PreciseInhale inkluderande in vitromodulen XposeALI. Våra kunder och uppdragsgivare är ledande inom sina respektive fält; läkemedelsutveckling, miljöforskning och toxikologi. Deras publikationer, som i sin tur röner allt mer uppmärksamhet på marknaden, etablerar nu en ny nivå för respektive forskningsområde.

Detta är en tydlig indikation på att vår vision – att PreciseInhale ska bli standardverktyget för all forskning och utveckling inom inhalationsforskning över hela världen – är inom räckhåll. Sammantaget öppnar allt detta för fler affärer, högre intäkter och fler intäktsströmmar kommande kvartal.

Vi fortsätter också att vara aktiva ute på marknaden. I december deltog vi som utställare på kongressen Drug Delivery to the Lungs 2018 i Edinburgh, Skottland, arrangerad av The Aerosol Society. Detta är ett av de tongivande eventen i vår nisch. Vi genomförde produktiva möten med befintliga och potentiella kunder på plats.

Noteringen av dotterföretaget Ziccum AB (publ) i oktober mottogs positivt av marknaden, och aktien har trots det osäkra marknadsläget haft en bra start på Spotlight. ISAB innehar efter noteringen ett betydande innehav av aktierna i Ziccum vilka i slutet av januari 2019 hade ett marknadsvärde uppgående till cirka 26 MSEK. Verksamheterna inom Inhalation Sciences och Ziccum har också ett antal gemensamma nämnare och bolagen har ett nära samarbete inom projekt som berör Inhalation.

Vi har tidigare kommunicerat målsättningen att uppnå kassaflödespositivt resultat på helårsbasis under 2020. För att finansiera fler utvecklingsprojekt, öka satsningar på produktion och för att säkerställa god likviditet under ökande orderingång under kommande år har vi ingått avtal om garanterad kreditfacilitet som gör att vi löpande kan tillföra bolaget likviditet genom upptagande av lån. Detta i kombination med vårt ägande i Ziccum gör att vi har en finansiellt stark grund att stå på.

Jag konstaterar efter att ha avslutat mitt första räkenskapsår på Inhalation Sciences att bolaget mer än väl lever upp till sitt namn. Jag är mer än någonsin övertygad om att fördelarna med våra teknologier, tillsammans med den unika kunskap våra experter har inom inhalationsforskning, kan göra PreciseInhale till standardverktyget för tidig preklinisk inhalationsforskning över hela världen.

Lena Heffler

VD

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalations Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO kl. 09.00 (CET) den 21 februari 2019.

Taggar:

Om oss

Inhalation Sciences Sweden AB (publ.) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor när vi andas in dem.