Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB ( publ ) extra bolagsstämma den 12 juni 2020

Report this content

(Stockholm, Sverige, 12 juni 2020) Inhalation Sciences Sweden AB (publ) höll idag, den 12 juni 2020, extra bolagsstämma i Flemingsberg. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten som fattades. Beslut om införande av långsiktiga incitamentsprogram för styrelseledamöter och verkställande direktör  

Stämman beslutade, genom två separata beslut, om införande av långsiktiga incitamentsprogram genom utgivande av teckningsoptioner till styrelseledamöter i bolaget enligt aktieägaren Råsunda förvaltning aktiebolags förslag och till verkställande direktör i bolaget enligt styrelsens förslag.  

De två besluten innebär att bolaget emitterar högst 825 000 teckningsoptioner, envar berättigande till teckning av en aktie i bolaget. Optionerna emitteras till bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, varvid Daniel Spasic, styrelseordförande i bolaget, ska ha rätt att teckna högst 400 000 teckningsoptioner, Mårten Winge, styrelseledamot i bolaget, högst 150 000 teckningsoptioner, Klaus Gottwald, styrelseledamot i Bolaget, högst 75 000 teckningsoptioner och Manoush Massarat, verkställande direktör i Bolget, högst 200 000 teckningsoptioner, i enlighet med de förslag som fanns intagna i kallelsen till stämman. I förslagen finns även information om utspädningseffekter till följd av besluten.  

Flemingsberg den 12 juni 2020 

Inhalation Sciences Sweden  AB (publ) 

Styrelsen 

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Manoush Masarrat, VD

E-post: Manoush.masarrat@inhalation.se

Telefon: +46 (0)73 628 9153

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Prenumerera