Kommuniké från Inhalation Sciences Sweden AB (publ) årsstämma den 22 maj 2019

Idag, den 22 maj 2019, hölls årsstämma i Inhalation Sciences Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning 

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid årsstämman beslutades även att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.  

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvode 

Till styrelseledamöter omvaldes Per Gerde, Sonja Gerde, Klaus Gottwald, Manoush Masarrat, Tom Sundelin och Fredrik Sjövall. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Sjövall. Det beslöts att arvode ska utgå med 125 000 kronor till styrelseordförande och med 62 500 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.  

Till revisionsbolag nyvaldes PwC. Auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio (10) procent av vid tidpunkten för denna stämman utestående antal aktier.

Flemingsberg den 22 maj 2019

Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Inhalation Sciences, vänligen kontakta:

Lena Heffler, VD 
E-post: lena.heffler@inhalation.se
Telefon: +46 (0)70 205 9620

Om Inhalation Sciences Sweden AB (publ)

Inhalation Sciences Sweden AB (publ) utvecklar och kommersialiserar världsledande instrument för forskning inom inhalation. Bolagets patenterade labinstrument, PreciseInhale® erbjuder forskare möjligheten att, med mycket hög precision, karakterisera hur aerosoler och små partiklar påverkar våra lungor och därmed vår hälsa när vi andas in dem.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 22 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar