Kommuniké från Inissions extra bolagsstämma den 26 juni 2023

Report this content

(An English version of the press release can be found below)

Inission AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndag den 26 juni 2023. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i samtliga föreslagna ärenden. Till ordförande vid stämman valdes Olle Hulteberg. Vid stämman var 54,13% av aktierna närvarande motsvarande 58,41% av rösterna.


BESLUT PÅ STÄMMAN

Punkt 7
Stämman röstade enligt till styrelsens förslag om inlösen av aktier och riktad nyemission. Inlösen är på 48 000 aktier, totalt 1 429 920 SEK, vilket motsvarar en minskning av aktiekapitalet med 2 001,312. Antal aktier som emitteras är 48 000 och pris per aktie är 29,79 SEK. Aktiekapitalet ökas med 2 001,312. Då anställd lämnat bolaget inlöses aktierna som är kopplade till ett tidigare incitamentsprogram. Pris per aktie motsvarar teckningskursen i nämnda incitamentsprogram. Emissionen riktas till personer inom incitamentsprogrammet från januari 2023.

Punkt 8
Stämman röstade enligt styrelsens ändringsförslag av bolagsordningen.

  • Aktieägare som vill delta på stämman skall vara upptagen i aktieboken senast 6 dagar före stämman.
  • Intagande av inlösenförbehåll utgick med anledning av ofullständig information i kallelsen.

Lantvärnsgatan 4, Karlstad
26 juni 2023

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, verkställande direktör Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

Om Inission
Inission är en totalleverantör av skräddarsydda tillverkningstjänster och produkter inom avancerad industriell elektronik och mekanik. Våra tjänster täcker hela produktens livscykel, från utveckling och design till industrialisering, volymproduktion och eftermarknadstjänster. Inission har verksamheter i Sverige, Norge, Finland, Estland, Italien, USA och Tunisien.

Inission har en stark värdedriven företagskultur av entreprenörskap och passion vilket de senaste 12 månaderna har resulterat i en omsättning på 2 miljarder kronor med i snitt 936 anställda. Inission är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB som certifierad rådgivare.
Inissions erbjudande är uppdelat i två affärsområden; Kontraktstillverkning av elektroniska och mekaniska produkter under varumärket Inission och Kraftelektronik och system under varumärket Enedo. Rapporter arkiveras på www.inission.com/investor-relations.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
Org.nr. 556747–1890

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2023 kl. 16:00 CET.

----------------------------------------------------------------------------
English version of the press release:

Communiqué from Inission's extra general meeting on 26 June 2023

Inission AB (publ) held an extra general meeting on Monday 26 June 2023. The meeting decided in accordance with the board’s proposal in all proposed matters. Olle Hulteberg was elected chairman of the meeting. At the meeting, 54,13% of the shares were present, corresponding to 58,41% of the votes.

Decisions at the General Meeting

Item 7
The meeting voted according to the board's proposal on the redemption of shares and directed new issue. Redemption is of 48,000 shares, a total of SEK 1,429,920 which corresponds to a reduction of the share capital by SEK 2,001,312. The number of shares issued is 48,000 and the price per share is SEK 29.79. The share capital is increased by 2,001,312. When the employee has left the company, the shares linked to a previous incentive program are redeemed. Price per share corresponds to the subscription price in the said incentive program. The issue is aimed at people within the incentive program from January 2023.

Item 8
The meeting voted according to the board's proposed amendment to the articles of association.

  • Shareholders who wish to participate in the meeting must be entered in the share register no later than 6 days before the meeting.
  • Acceptance of redemption reservation was withdrawn due to incomplete information in the notice.


Lantvärnsgatan 4, Karlstad
26 June, 2023

For more information:
Fredrik Berghel, CEO Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

About Inission
Inission is a total supplier of customized manufacturing services and products in advanced industrial electronics and mechanics. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket services. Inission has operations in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Italy, the USA, and Tunisia.

Inission has a strong value-driven corporate culture of entrepreneurship and passion, which has over the past 12 months resulted in a turnover of SEK 2 billion with an average of 936 employees. Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB as a certified advisor.

Inission’s offer is divided into two business areas; Contract manufacturing of electronic and mechanical products under the brand Inission and Power electronics and systems under the brand Enedo. Reports are archived at www.inission.com/en.

Inission AB, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
company registration number 556747–1890

The information was submitted for publication on June 26, 2023 at 16:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar