Nu lanseras Inission Lohja på den finska marknaden

Report this content

 (This press release is also available in english at the bottom)

Efter att ha varit en del av Inission i ett år byter finska HY-Tech kostym. Som en totalleverantör av elektronik, mekanik och elektromekanik lanseras nu Inission Lohja på den finska marknaden.

Pekka Väyrynen är VD för Inission Lohja och berättar om varumärkeslanseringen i Finland och dess inverkan på affärsmöjligheter:

- Med Inissions totala erbjudande kommer Inission Lohja att kunna förbättra sitt service- och produktutbud till sina befintliga kunder, bredda sin kundbas och komma in på nya marknader. Vi kommer att fokusera ännu mer på high tech och tillhandahålla banbrytande lösningar för elektronik- och maskinindustrin. Nu ser vi fram emot ett starkt samarbete inom Inission och är redo att utnyttja koncernens alla aspekter för att kunna erbjuda kundservice i världsklass.

I framtiden kommer Inission Lohjas tjänster att täcka produkternas hela livscykel, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Det bredare erbjudandet inkluderar också att Inission Lohja i högre grad kan ta åt sig mer slutmontering.

Olle Hulteberg är Inissions Marknadschef och kommenterar om varumärkeslanseringen:

- Detta är naturligtvis en fantastisk dag i Inissions historia. Att lansera vårt varumärke på den finska marknaden med ett lokalt företag som Inission Lohja var precis vad vi siktade på när HY-Tech förvärvades i februari 2020. Vi fortsätter att stärka vårt erbjudande och nu kan vi erbjuda hela gruppens styrkor och förmågor nära våra finska och internationella kunder.

En hel koncerns styrkor nära dig
Inission är Nordens ledande totalleverantör och i 35 år har vi hjälpt företag att utveckla och tillverka elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalitet. Våra tjänster är utformade för att täcka hela produktens livscykel, från utveckling till eftermarknad. Vi har ett ekosystem av moderna och effektiva fabriker som är lämpliga för alla varianter av elektroniska och mekaniska produkter.

Våra fabrikers geografiska spridning är en viktig del av Inissions strategi - att vara nära våra kunder. Närheten innebär att vi kan arbeta nära tillsammans som partners medan hela vår grupps styrkor och förmågor står våra kunder till förfogande.

 
För mer information kontakta:
Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy

+358 50 555 1516
pekka.vayrynen@inission.com

Olle Hulteberg, Marknadschef Inission AB
olle.hulteberg@inission.com

+46 707 20 24 44

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

www.inission.com

__________________________________________________________________________________


Inission Lohja is now being launched on the Finnish market

 As a total supplier of electronics, mechanics and electromechanics, HY-Tech is now being launched on the Finnish market as Inission Lohja.

Pekka Väyrynen, CEO of Inission Lohja, tells us about the brand launch in Finland and its impact on business opportunities:

- With Inission's total services Inission Lohja will be able to improve service and product offering to its existing customers, widen its customer base and enter into new markets.

Inission Lohja will be even more focused on high tech and provide electronic- and machine building industries focused cutting-edge solutions. We look forward to a strong co-operation within Inission and are ready to utilize the group's all aspects in order to provide world class customer service. In the future, Inission Lohjas services will cover the entire life cycle of products, from design to the aftermarket. The broader offer also includes that Inission Lohja can to a greater extent take on more final assembly.

Olle Hulteberg, Inission's Marketing Director, comments on the brand launch:

- This is of course a great day in the history of Inission. Launching our brand on the Finnish market with a local company like Inission Lohja was exactly what we were aiming for when HY-Tech was acquired in February 2020. We keep on strengthening our offering and can now provide the whole groups strengths and abilities close to our Finnish and international customers.

The strengths of an entire group near you
Inission is the Nordic region's leading total supplier and for 35 years we have helped companies to develop and manufacture electronic and mechanic products of the highest quality. Our services are designed to cover the entire life cycle of your product, from development to aftermarket. We have an ecosystem of modern and efficient factories that are suitable for all variants of electronic and mechanic products. Our factories' geographical spread is an important part of Inission's strategy – to be close to our customers. The proximity means that we can work closely together as partners while our whole group's strengths and abilities are at the customers disposal. 
 

For more information:
Pekka Väyrynen, CEO Inission Lohja Oy

+358 50 555 1516
pekka.vayrynen@inission.com

Olle Hulteberg, Marketing Director Inission AB
olle.hulteberg@inission.com

+46 707 20 24 44

About Inission
Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive. Inission has production units in Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norway), Lohja (Finland), Lagedi and Tallinn (Estonia). Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market.

www.inission.com/en/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media