Slutresultat av Enedo Plcs nyemission och riktade emission

Report this content

(This press release is available in English at the bottom)

Som vi tidigare meddelat har Inission genom en teckningsförbindelse åtagit sig att delta i en riktad nyemission i syfte att bli huvudägare i Enedo, förutsatt att bland annat Enedos styrelse beviljas fullmakt av en extra bolagsstämma att emittera aktierna och att Finlands Finansinspektion beviljar undantag från budplikt.

Enedos styrelse har idag godkänt teckningarna i emissionerna och tilldelat de nya aktierna som tecknats i emissionerna i enlighet med villkoren för Emissionen.

Inission AB tecknade 34 000 000 av de aktier som erbjuds i den riktade emissionen i enlighet med sitt teckningsförslag och kommer att bli Enedos största aktieägare med ett innehav på cirka 49,6%. Den 8 mars 2021 beviljade Finansinspektionen Inission ett permanent undantag från skyldigheten att lämna ett obligatoriskt bud på Enedos aktier.

Om Enedo
Enedo är en europeisk designer och tillverkare av högkvalitativa elektroniska strömförsörjningsaggregat och system för kritisk utrustning i de mest krävande miljöerna. Enedos uppdrag är att göra elen bättre – mer pålitlig, säkrare, mer energieffektiv – och precis rätt för att passa sitt syfte. Enedos tre huvudsakliga produktkategorier är Led Drivers, Power Supplies och Power Systems. 2020 uppgick koncernens intäkter till 38,5 MEUR. Enedo har 394 anställda och dess huvudfunktioner finns i Finland, Italien, Tunisien och USA. Koncernens huvudkontor är i Finland och moderbolaget Enedo Oyj är noterat på Nasdaq Helsinki Oy. 
www.enedopower.com

Relaterat:
- Den finska Finansinspektionen har beviljat Inission AB (publ) ett permanent undantag
- Inission är blivande huvudägare i Enedo

 

För mer information kontakta:
Fredrik Berghel, styrelseordförande Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
0732-02 22 10

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021 kl. 18:30 CET.

Om Inission
Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt. Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland).

Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

 

__________________________________________________________________________

The press release in English:

 

Final result of Enedo Plc’s rights issue and directed issue

As we previously announced, Inission has via a subscription undertaking committed to participate in a directed share issue to become the major shareholder in Enedo. Conditional upon Enedo’s Board of Directors being authorized by the Extraordinary General Meeting to issue the shares and the Finnish Financial Supervisory Authority granting exemption to Inission from the obligation to launch a mandatory tender offer.

Enedo’s Board of Directors has today approved the subscriptions made in the Issues and allocated the new shares subscribed for in the Issues in accordance with the terms and conditions of the Issues.

Inission AB (publ) subscribed for 34,000,000 of the shares offered in the directed issue pursuant to its subscription undertaking and Inission will become Enedos’s largest shareholder with holdings of approximately 49.6%. On 8 March 2021, the Financial Supervisory Authority granted Inission a permanent exemption from the obligation to launch a mandatory bid for Enedo’s shares.

About Enedo
Enedo is a European designer and producer of high-quality electronic power supplies and systems for critical equipment even in the most demanding environments. Enedo´s mission is to make electricity better – more reliable, more secure, more energy efficient – and just right to fit its purpose. Enedo´s three main product categories are Led Drivers, Power supplies and Power Systems. In 2020 the group´s revenue was EUR 38,5 million. Enedo has 394 employees and its main functions are located in Finland, Italy, Tunisia and USA. The group´s head office is in Finland and parent company Enedo Oyj is listed on Nasdaq Helsinki Oy. 
www.enedopower.com

 

Related:
- The Finnish Financial Supervisory Authority has granted Inission AB (publ) a permanent exemption
- Inission to become the major shareholder in Enedo

For more information:
Fredrik Berghel, Chairman of the Board Inission AB
fredrik.berghel@inission.com
+46 732 02 22 10

This information is such information that Inission AB is obliged to publish in accordance with the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on April 7 2021 at 18:30 CET.

About Inission
Inission is a profitable total supplier that offers demanding industrial customers in the Nordic region complete electronic and mechanical products of the highest quality. Our services cover the entire product life cycle, from development and design to industrialization, volume production and aftermarket. By combining this with logistics services and a production based on high flexibility, customer adaptation and short lead times, our offer becomes very competitive. 
Inission has production units in Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Trondheim (Norway), Lohja (Finland), Lagedi and Tallinn (Estonia).

Inission is listed on Nasdaq First North Growth Market with Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) as a certified adviser. The company’s reports are archived under: www.inission.com/investor-relations

Inission AB: org.nr 556747-1890, Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar