Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

Report this content

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.  

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 508 TDKK (-3 863) 
 • Resultat per aktie var -0,00 DKK (-0,26) 


Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 611 TDKK (-9 561) 
 • Resultat per aktie var -0,51 DKK (-1,04) 
 • Likvida medel: 14 491 TDKK (7 169) 
 • Soliditet: 96% 

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 157 178 aktier (2018-12-31).  

Soliditet: eget kapital dividerat med totala tillgångar.  


Höjdpunkter i verksamheten under Q4 2018

 • Den 3 oktober tillkännagav vi att vi fått godkännande för ett tillägg till det kliniska försöksprotokollet från brittiska tillsynsmyndigheten för läkemedel och sjukvårdsprodukter, MHRA, liksom etikkommittén EC. 
 • Den 29 oktober tillkännagav vi att vi var redo att fortsätta kliniska fasförsök med IPED2015 under veckan med början den 12 november. 
 • Den 6 november tillkännagav vi att vi erhållit 12,7 MSEK i bruttointäkter från warrantprogrammet TO1 samt en riktad nyemission i samband med warrantprogrammet. 
 • Den 8 november tillkännagav vi att vi hade tecknat ett optionsavtal med Saniona AB, för en fas 2-klar läkemedelskandidat. 
 • Den 23 november tillkännagav vi att vi slutfört den första doseringen i den omstartade fas I-studien. 

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

 • Inga 

Uppdatering om pågående fas 1-studie av IPED2015 

Fas 1-studien fortlöper väl och inga kliniskt signifikanta negativa företeelser har observerats sedan studiens omstart. Vi närmar oss nu de doser som förväntas vara kliniskt relevanta och aktuella data är fortfarande positiva, vilket innebär att studien kommer fortsätta enligt nuvarande plan. Rapportering av data från fas 1 förväntas under första halvåret 2019. Om detta går bra planerar vi att omedelbart fortsätta med en klinisk Proof of Concept-studie inom fas 2a för substansen, med färdiga data tillgängliga vid mitten på 2019. 

VDs kommentar 

“Under Q4 startade vi om den kliniska fas 1-studien efter den kardiovaskulära incident som meddelats offentligt den 22 augusti, och meddelade att den första gruppen av friska försökspersoner uppvisade en avsaknad av kliniska tecken. Vi är mycket nöjda med hur fas 1-studien fortlöpt och med utförandet av studien från MAC Clinical Research, inklusive fortgående rekrytering av friska försökspersoner. Vi ser nu fram emot att slutföra fas 1-studien och har börjat förberedelserna för den kommande fas 2a-studien. Vi uppskattar allt stöd från nya och gamla aktieägare med genomförandet av TO1-warrantprogrammet och ser fram emot att kunna rapportera resultaten från Proof of Concept-studien kring mitten på året”. 

För mer information kontakta: 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3600 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com. 

Dokument & länkar