Halvårsrapport 1 2019

Report this content

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016.  

Andra kvartalet (2019-04-01 – 2019-06-30) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 404 TDKK (-3 294) 
 • Resultat per aktie var -0,15 DKK (-0,19) 


Första halvåret (2019-01-01 – 2019-06-30) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 867 TDKK (-6 404) 
 • Resultat per aktie var -0,21 DKK (-0,51) 
 • Likvida medel: 11 501 TDKK (10 025) 
 • Soliditet: 82% (93%) 

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 157 178 aktier (per den 2019-06-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under Q2 2019

 • Den 29 april kallade vi till årsstämma den 23 maj, och släppte årsredovisningen för 2018. 
 • Den 10 juni meddelade vi att fas 1 för IPED2015 slutförts med framgång. Preliminära resultat från fas 1 visade att IPED2015 i huvudsak är säkert och tolereras väl vid förväntade kliniskt relevanta doser.  
 • Den 25 juni meddelade vi att dosering med IPED2015 påbörjats i koncepttestet, den kliniska fas 2a-studien för patienter med erektil dysfunktion.  

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

 • Den 5 juli meddelade vi att företagets incitamentsprogram, som godkändes av årsstämman den 23 maj, hade fulltecknats. Om samtliga warranter används kommer bolaget emittera totalt 434 197 nya aktier, motsvarande 1,9% av antal utfärdade aktier, med nominellt värde 0,105 DKK och lösenpris 8,40 SEK.  
 • Den 13 augusti utfärdade vi en statusuppdatering om den pågående fas 2a-studien på patienter med erektil dysfunktion. Studien fortskrider väl men det tar något längre än planerat att rekrytera patienter. Anledningen till den långsammare rekryteringen är målet att endast inkludera patienter som är medicinskt kvalificerade och motiverade för studien. Förseningen innebär att datumet för den slutliga doseringen av patienter i fas 2a skjuts på framtiden, och för närvarande beräknar vi att preliminära data kan släppas i början av fjärde kvartalet. 
 • Den 13 augusti meddelade vi att bolaget säkrat en brofinansiering om 5 miljoner SEK, i syfte att förbereda bolagets andra läkemedelskandidat IP2018 för att påbörja en klinisk fas 2a-studie. Med denna brofinansiering kommer bolaget kunna utföra värdeskapande verksamheter innan långsiktigare finansiering söks. Klinisk fas 2a-studie för IP2018 förväntas påbörjas i början på 2020. 

VDs kommentar 

Första halvåret 2019 har varit en händelserik tid, full av aktiviteter för Initiator Pharma. Till att börja med kunde vi i juni 2019 rapportera en framgångsrikt genomförd klinisk fas 1-studie på friska försökspersoner. IPED2015 har därmed gått vidare till koncepttest i klinisk fas 2. Målet är att snart slutföra dosering av patienterna och därefter inleda dataanalys och ha en avläsningsrapport färdig i början på fjärde kvartalet. Vi har även slutfört en preklinisk utvärdering av IP2018, som vi har ett optionsavtal för med Saniona. Vår plan är att utnyttja den optionen, och vi kommer använda den nyligen annonserade brofinansieringen för att gå vidare med att förbereda ansökan om klinisk prövning till en fas 2a-studie före årsskiftet.  

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight och har ungefär 3500 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com. 

Dokument & länkar