Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S företrädesemission av units

Report this content

Idag, den 15 mars 2018, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”) företrädesemission av units. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 29 mars 2018. Vid fulltecknad initial emission tillförs Initiator Pharma cirka 19,1 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan härutöver tillföras ytterligare cirka 12,7 MSEK i det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas. Erbjudandet omfattar därmed sammanlagt högst cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader. Initiator Pharma har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 5,5 MSEK. Totalt har således cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Motiv för emission

Emissionslikviden från initial emission samt vidhängande teckningsoptioner avses användas till följande ordnat efter prioritet:

 • Färdigställande av dokumentationen från den prekliniska utvecklingen samt ansökan om klinisk studie (Clinical Trial Application) – cirka 10 procent.
 • Genomförande av klinisk fas I-studie – cirka 30-35 procent.
 • Genomförande av klinisk fas IIa-Proof of Concept-studie – cirka 30-35 procent.
 • Löpande drift av Bolaget – cirka 20-25 procent. 

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 15 mars – 29 mars 2018.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag var den 9 mars 2018. Den som på avstämningsdagen innehar aktier i Initiator Pharma äger företrädesrätt i emissionen. Sista dag för handel i Initiator Pharmas aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 7 mars 2018. Första dag för handel i Initiator Pharmas aktie utan rätt att erhålla uniträtter var den 8 mars 2018. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Teckningskurs: 6,60 SEK per unit, motsvarande 2,20 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 8 683 941 aktier och högst 5 789 294 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 19,1 MSEK respektive cirka 12,7 MSEK. I det fall emissionen blir fulltecknad och samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas tillförs Initiator Pharma totalt cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Initiator Pharma har inför företrädesemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 5,5 MSEK. Totalt har således cirka 13,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av det initiala emissionsbeloppet på förhand skriftligen avtalats.
 • Antal aktier innan emission: 8 683 943 aktier.
 • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 19,1 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på AktieTorget under perioden 15 mars – 27 mars 2018.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på AktieTorget från och med 15 mars 2018 och pågå fram till dess att emissionen är registrerad hos Erhvervsstyrelsen. Denna registrering beräknas ske under mitten av april 2018.
 • Marknadsplats: Initiator Pharmas aktie är noterad på AktieTorget.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 • De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på AktieTorget i slutet av april 2018.
 • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 2,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner är planerad att äga rum från och med den 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser och garantiteckning samt prospekt, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns nu publicerat på bolagets (www.initiatorpharma.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Möjlighet finns även att teckna units med Bank-ID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Investerarträffar  

I samband med företrädesemissionen kommer representanter för Initiator Pharma att närvara vid investerarträffar för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon
040-615 14 10, eller e-post via event@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Initiator Pharma i samband med företrädesemissionen.

För information om emissionen av units, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998) 

Prenumerera

Dokument & länkar