Idag inleds teckningstiden i Initiator Pharmas företrädesemission

Report this content

Idag, den 2 juni 2020, inleds teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget") företrädesemission av units. Teckningstiden avslutas den 16 juni 2020. Den sammanlagda emissionslikviden från företrädesemission och de vidhängande teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen uppgår till cirka 17,4 MSEK (före emissionskostnader som beräknas uppgå till 1,2 MSEK inkl. garantiersättning), var den initiala emissionen står för cirka 6,96 MSEK och vidhängande teckningsoptioner för cirka 10,44 MSEK. Inför företrädesemissionen har Initiator Pharma erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande totalt 100 procent av den initiala emissionslikviden. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga via Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i emissionen.

Bakgrund och motiv 

Initiator Pharma genomför nu en kapitalisering för att utveckla Bolagets läkemedelskandidat IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie och generera Proof-of-Concept. Initiator Pharma har i prekliniska studier visat att IP2018 har effekter på både depression och erektil funktion, vilket är en tydlig differentiering från befintliga antidepressiva läkemedel på marknaden i dagsläget. Tillsammans med läkemedelskandidaten IPED2015, en förstklassig förening för behandling av erektil dysfunktion, vilken nyligen erhöll positiva fas II-resultat, kompletterar IP2018 Bolagets forskningsportfölj. Erhållande av Proof-of-Concept kommer att placera IP2018 som en ny typ av behandling för det stora antal patienter som på grund av allvarliga biverkningarna inte vill använda befintlig marknadsförd medicin. Positiva resultat kommer även underlätta för attraktiva avtal med större läkemedelsbolag aktiva inom depressionsområdet. Förutom kostnader relaterade till det kliniska arbetet med IP2018 kommer emissionslikvid från kapitaliseringen även att finansiera kostnader för IPED2015 samt kostnader relaterade till undersökning av ytterligare indikationer. Kostnader hänförliga till IPED2015 kommer att avse affärsutveckling.

Företrädesemissionen i korthet

 • Emissionsvolym: Genom företrädesemissonen emitteras högst 710 203 units, motsvarande 1 420 406 aktier och 2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2. En unit består således av två (2) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 2. Bolaget kan initialt erhålla maximalt cirka 6,96 MSEK och senare, genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 som emitteras genom nu förestående företrädesemission, ytterligare cirka 10,44 MSEK. Det noteras att det finns ytterligare utestående teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitteras i samband med den nyligen genomförda riktade emissionen. Dessa kan tillföra Bolaget ytterligare cirka 6 MSEK.
 • Teckningskurs: 9,80 SEK per unit, motsvarande 4,90 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
 • Teckningstid: Teckningstiden löper från och med den 2 juni 2020 till och med den 16 juni 2020.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Initiator Pharma har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 6,96 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 1,21 MSEK (cirka 17,44 procent av den totala emissionslikviden). Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 5,75 MSEK (cirka 82,56 procent av den totala emissionslikviden). Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om tio procent utgår för garantiåtagande.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 27 maj 2020 var aktieägare i Initiator Pharma äger företrädesrätt att teckna i emissionen. För varje gammal aktie erhåller aktieägaren en (1) uniträtt. Trettiofyra (34) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av två (2) aktier och tre (3)  teckningsoptioner av serie TO 2. Även allmänheten ges möjlighet att delta i företrädesemissionen. 
 • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i företrädesemissionen var den 25 maj 2020. 
 • Första dag för handel exklusive rätt att delta i företrädesemissionen var den 26 maj 2020.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med den 12 juni 2020.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 2 juni 2020 till och med att företrädesemissionen registrerats hos Erhversstyrelsen, vilket beräknas ske omkring den 30 juni 2020. När företrädesemissionen registrerats på Erhvervsstyrelsen kommer BTU att konverteras till aktier och teckningsoptioner.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 i korthet

 • Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Initiator Pharma till en teckningskurs om 4,90 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.
 • Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 kommer att äga rum från och med den 24 november 2020 till och med den 15 december 2020.
 • Förutsatt fulltecknad riktad emission samt fulltecknad företrädesemission samt förutsatt att samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO 2 nyttjas så medför det en utspädning om totalt cirka 12 % för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter teckningsoptionsinlösen.

Presentation

Det finns möjlighet att lyssna till Bolagets presentation och höra mer om framtidsplanerna och erbjudandet. Detta sker via webcast i samarbete med Biostock enligt nedan:

 • Onsdagen den 3 juni 2020, kl. 14:00. Klicka HÄR för att komma till presentationen. 

IP2018

IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare som hämmar den synaptiska återupptagningen av serotonin, noradrenalin och dopamin. IP2018 hämmar företrädesvis serotonin följt av återupptag av dopamin, medan det har markant mindre effekt på återupptagningen av noradrenalin. IP2018 har en antidepressiv effekt i djurmodeller för depression och effekt på erektil funktion. Dessutom finns ett robust prekliniskt datapaket, en fas I-studie och en positiv emissionstomografi (PET)-studie i patienter som visar bindning till serotoninåterupptags- och dopaminåterupptagstransportörer.

IPED 2015

IPED2015 är en småmolekyl som in vitro hämmar dopamintransportörerna (DAT), noradrenalintransportören (NAT) och de natriumberoende serotonintransportörerna (SERT). IPED2015 binder in vivo företrädesvis till DAT. IPED2015 är en potent hämmare av DAT som visats kunna öka dopaminet i synapserna och inducera erektion hos hanråttor. Dessutom har IPED2015 visat sig verka genom en perifer väg i erektil vävnad, där ökningar i dopaminkoncentrationer leder till avspänning i den erektila glatta muskulaturen.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Initiator Pharmas nu förestående emission. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).  

 1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
 2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
 3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.

Dokument & länkar