Initiator Pharma annoncerar att nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 inleds idag

Report this content

Idag, den 11 oktober 2018, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma") företrädesemission av units under våren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 1 november 2018. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas nyemitteras 5 789 294 aktier och Initiator Pharma tillförs cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader. Bolaget kan idag även meddela att styrelse, ledning och huvudägare, genom teckningsförbindelseavtal, skriftligen har avtalat om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Härutöver har bolaget ingått avtal om garantiåtagande med Wilhelm Risberg om upp till cirka 1,3 MSEK, motsvarande 10 % av det totala emissionsbeloppet, förutsatt styrelsebeslut i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning. 

Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende TO 1

Inför nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 inleds har Initiator Pharma erhållit teckningsförbindelser avseende nyttjande av teckningsoptioner från styrelse, ledning och huvudägare, vilka förbinder sig att nyttja sina respektive totala innehav av teckningsoptioner för teckning av aktier. Dessa sammanlagda teckningsförbindelser uppgår till cirka 1,4 MSEK. Detta innebär att Initiator Pharma erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 11 procent av det totala beloppet som teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. Ingen premieersättning utgår för teckningsförbindelser. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats och har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garantiåtagande

Initiator Pharma har, utöver ovanstående teckningsförbindelser, erhållit garantiåtagande motsvarande högst 10 procent av det totala belopp som bolaget kan erhålla genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, från Wilhelm Risberg. Detta motsvarar ett åtagande om högst cirka 1,3 MSEK och innebär att parten förbinder sig att, i det fall samtliga teckningsoptioner ej nyttjas, teckna det antal aktier som återstår för fullt nyttjande – dock maximalt till ett värde om cirka 1,3 MSEK. Aktiverande av garantiåtagandet är förutsatt styrelsebeslut om riktad nyemission av aktier, avseende motsvarande belopp till en kurs om 2,20 SEK per aktie. Ett sådant beslut kan fattas med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämma den 25 maj 2018 och kommer att fattas efter att nyttjandegraden fastställts och offentliggjorts. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 • Nyttjandeperiod: 11 oktober till 1 november 2018.
 • Teckningskurs: 2,20 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Det finns 5 789 294 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande tillförs Initiator Pharma totalt cirka 12,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 30 oktober 2018.
 • Antal utestående aktier i Initiator Pharma: 17 367 884 aktier.
 • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 38,2 MSEK.
 • Marknadsvärde per 2018-10-10: Cirka 62,5 MSEK. 

Teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på Initiator Pharmas hemsida (www.initiatorpharma.com). Teaser och anmälningssedel finns även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 finns tillgängligt i Initiator Pharmas prospekt, utgivet i mars 2018.

Viktiga tidpunkter i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

 • Nyttjandeperioden inleds: 11 oktober 2018.
 • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 30 oktober 2018.
 • Nyttjandeperioden avslutas:1 november 2018.
 • Betalning:Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 1 november 2018.
 • Planerad kommunikation av utfall:Vecka 45.
 • Planerad omvandling av interimsaktier till aktier:Vecka 46.

Investerarträffar 

I samband med nyttjandeperioden kommer representanter för Initiator Pharma att närvara vid investerarträffar i Stockholm den 17 oktober 2018 och i Malmö den 23 oktober 2018, för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är gratis att närvara vid och det bjuds på lättare förtäring. För ytterligare information om träffarna, vänligen besök Sedermera Fondkommissions hemsida (www.sedermera.se) eller kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 040-615 14 10, eller e-post via info@sedermera.se.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Initiator Pharma i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2018.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998). 

Prenumerera

Dokument & länkar