Initiator Pharmas företrädesemission övertecknad

Den 16 juni 2020 avslutades teckningstiden i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget") företrädesemission av units. Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 387 procent (inkl. teckningsåtaganden och exkl. garantiåtaganden). Garantiteckning behövde därmed inte verkställas. Genom emissionen emitteras således 1 420 406 aktier och 2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2 och Initiator Pharma tillhandahålls cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 18 juni 2020. Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i emissionen.

VD Claus Elsborg Olesen kommenterar:

”Vi är mycket tacksamma för intresset aktieägare och externa investerare visat i denna företrädesemission. Jag vill tacka både våra befintliga ägare för deras förtroende och alla intresserade parter som har valt att investera i Initiator Pharma. Med det kapital vi nu tillhandahålls ser vi fram emot att fortsätta bolagets utveckling och driva IP2018 genom en klinisk fas IIa-studie samt generera Proof-of-Concept. Tillsammans med läkemedelskandidaten IPED2015 kompletterar IP2018 Bolagets forskningsportfölj. Det är vår bedömning att ett erhållande av Proof-of-Concept kommer att positionera IP2018 som en ny typ av behandling för det stora antal patienter som på grund av allvarliga biverkningar inte vill använda befintlig marknadsförd medicin. Vår förhoppning och starka tro är även att positiva resultat kommer att underlätta för attraktiva avtal med större läkemedelsbolag aktiva inom depressionsområdet.”

Teckning och tilldelning

Företrädesemissionen av units tecknades av befintliga aktieägare och allmänheten till totalt cirka 26,9 kr MSEK (inkl. på förhand säkerställda teckningsförbindelser), motsvarande en teckningsgrad om cirka 387 procent. Garantiteckning behövde därmed inte verkställas. Totalt nyemitteras således 1 420 406 aktier och 2 130 609 teckningsoptioner av serie TO 2 genom företrädesemissionen. Initiator Pharma tillförs därmed initialt cirka 6,96 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,2 MSEK (inkl. garantiersättning om cirka 0,57 MSEK). Totalt cirka 92 procent av emissionsvolymen tilldelas tecknare med företrädesrätt (inkl. teckningsåtagande om cirka 1,21 MSEK). De som tilldelas units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 18 juni 2020.

Antal aktier och aktiekapital 

När företrädesemissionen av units har registrerats hos Erhvervsstyrelsen kommer det totala antalet aktier i Initiator Pharma att uppgå till 25 567 336 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 2 684 570,28 SEK. Härutöver kommer det finnas totalt 3 355 099 utestående teckningsoptioner av serie TO 2.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market fram till dess att Erhvervsstyrelsen har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske under slutet av juni 2020.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare i samband med Initiator Pharmas företrädesemission. 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juni 2020.

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).  

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.

Prenumerera

Dokument & länkar