Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

Report this content

PRESSMEDDELANDE

29 April 2019

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S 

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till ordinarie bolagsstämma
på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den 

23 maj 2019 kl. 14.00

på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus universitet,
DK-8000 ÅRHUS C

A. Dagordning

Efter val av ordförande gäller följande dagordning för bolagsstämman:

1.         Förvaltningsberättelsen.

2.         Fastställande av årsrapporten.

3.         Disposition av vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda årsrapporten.

4.         Val av styrelsemedlemmar.

5.         Val av revisor.

6.         Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

7.       Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att genomföra warrantprogram, riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4i i stadgarna, så att ett sådant bemyndigande sammanlagt med de teckningsoptioner som redan utfärdats i enlighet med punkt 4c och 4g i stadgarna, motsvarar 5,62% av antalet utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

8.         Förslag om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning av företagets ledning (reviderad punkt 4d i stadgarna).

9.       Förslag om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen.

I enlighet med § 7 i stadgarna, upplyses det om att det samlade antalet röster/rösträtter på kallelsedagen är 23.157.178.  

Punkt 2 

Årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 24 april framlägges för godkännande av bolagsstämman.  

Punkt 3 

Styrelsen föreslår att underskottet från 2018 på TDKK 10.298 överförs till nästa år.  

Punkt 4 

Omval av sittande styrelse föreslås (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).  

Punkt 5 

Omval av nuvarande revisor (Deloitte) föreslås.  

Punkt 6 

Bemyndigandet i § 4a i stadgarna, föreslås att ändras till följande ordalydelse:  

”§ 4a 

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev.  

För bemyndigandet gäller:  

att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 364.725,554 DKK,  

att teckningen av andelarna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),  

att bemyndigandet ges från den 23 maj 2019 till nästa ordinarie bolagsstämma, som är planerad att hållas i maj 2020,  

att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det varje år på bolagsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt gången,  

att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de kapitalökningar styrelsen beslutar om,  

att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktieandelar inlösas helt eller delvis av företaget eller av andra,  

att aktieandelarna är fritt omsättningsbara,  

att aktieandelarna ska vara omsättningsbara värdepapper,  

att aktieandelarna ska registreras i aktieägarens namn, och  

att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utnyttjandet av bemyndigandet."  

Punkt 7 

Följande bemyndigande av styrelsen föreslås att tas upp som § 4i i företagets stadgar:  

”§ 4i 

Styrelsen är fram till den 31 december 2021 bemyndigad att i en eller flera omgångar fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45.590,69 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare. Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock minst till parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som framgår av bilaga 4i. Övriga villkor för warrants fastställs av styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande bemyndigande.”  

Punkt 8 

I jämförelse med ovanstående punkt 7, föreslår styrelsen att det inom företaget införs ett warrantprogram, som ger möjlighet till utfärdande av warrants motsvarande 5,62 % av det emitterade kapitalet (det redan använda bemyndigandet, som anges i § 4c och i § 4g i stadgarna och det nya bemyndigandet enligt § 4i i stadgarna, vilket ger totalt 136.772,06 DKK motsvarande 5,62 % av det emitterade kapitalet). En del av dessa warrants är avsedda att utfärdas till ledningen. I Selskabsloven § 139 ställs krav på att styrelsen ska fastställa övergripande riktlinjer för företagets utfärdande av warrants till företagsledningen.   Dessa riktlinjer ska godkännas av bolagsstämman och det ska i företagets stadgar införas en bestämmelse, som upplyser om att beslut om sådana riktlinjer har fattats.  

Styrelsen hänvisar till det av styrelsen föreslagna beslutsunderlaget för tilldelning av warrants i enlighet med bemyndigandet i § 4i i stadgarna (bilaga 2).  

Mot den bakgrunden föreslås att § 4d i företagets stadgar ändras till följande ordalydelse:    

”§ 4d 

Bolagsstämman har på den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 16 maj 2017, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4c i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 25 maj 2018, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4g i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 23 maj 2019, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4i i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida." 

Punkt 9 

Det föreslås att bolagsstämman godkänner följande kontanta avlöning av styrelsen: Ordförande Magnus Persson 210.000 SEK, Henrik Moltke 80.000 SEK, Peter Joakim Holm 80.000 SEK, Claus Elsborg Olesen 0 SEK.  

---o0o--- 

Registreringsdatum är den 16 maj 2019. Endast de personer som är aktieägare vid detta datum har rätt att delta i och rösta på bolagsstämman.    

För att få fysiskt tillträde till bolagsstämman och därmed kunna delta i och rösta på stämman, ska en aktieägare senast tre dagar före bolagsstämman ha beställt ett tillträdeskort, se § 10 i stadgarna. Begäran om detta ska ställas till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktieägare har även möjlighet att anhålla om tillträdeskort för en fullmaktshavare, som fysiskt närvarar i aktieägarens ställe. Anhållandet ska ske enligt ovanstående riktlinjer. Aktieägaren ska i detta fall fylla i och skriva under det fullmakts- och röstningsformulär, som finns på företagets hemsida www.initiatorpharma.com/investors/. Fullmaktshavaren ska ha med sig tillträdeskortet och originalformuläret till bolagsstämman.       

På företagets hemsida finns även ett fullmakts-/brevröstningsformulär, som kan användas om en aktieägare vill rösta skriftligt genom fullmakt www.initiatorpharma.com/investors/. Praktiska upplysningar om användande och insändande av fullmaktsformuläret finns i formuläret.    

Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de ämnen som kommer att tas upp på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligt före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaren kommer – med de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att ges på bolagsstämman eller göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman.  

Allt material som nämns i denna kallelse, inklusive årsrapporten för 2018, kan rekvireras hos Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet skickas endast via e-post, varmed e-postadress måste anges.    

Bilaga 1: Fullmakts- och brevröstningsformulär.  

Bilaga 2: Beslutsunderlag för tilldelning av warrants i enlighet med § 4i i stadgarna. 

Bilaga 3: Årsrapport. 

Bilaga 4i till stadgar (warrantbesteämmelser) 

INITIATOR PHARMA A/S

På styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande/chairman

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:
Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com  

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 April 2019.

Om Initiator Pharma
Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com
 

Om erektil dysfunktion
ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)  

Dokument & länkar