Kommuniké från extra bolagsstämma 2018-03-01

Report this content

Idag, den 1 mars 2018, hölls extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet. 

Stämman beslutade att stärka bolagets kapitalbas med följande modell för kapitalökning med samtidigt utgivande av teckningsoptioner:

Allmän beskrivning av emissionen:

Nyemissionen omfattar upp till 2 894 647 units.

  • §  En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner.
  • §  En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit enligt ovan.

Priset per aktie är fastställt till 2,20 kronor per aktie, vilket innebär att priset per unit är fastställt till 6,60 SEK (2,20 x 3 aktier). Teckningsoptionerna ingår vederlagsfritt i varje unit. Högst 8 683 941 nya aktier kommer att emitteras i den planerade emissionen. Som nämnts ovan betyder det att emissionen kommer omfatta högst 2 894 647 units. Eftersom varje unit även innehåller två (2) teckningsoptioner, innebär detta att det högst kommer att emitteras 5 789 294  teckningsoptioner (2 894 647 units x 2). Teckning av units skall ske under perioden från och med den 15 mars 2018 till och med den 29 mars 2018.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 11 oktober 2018 till och med den 1 november 2018, enligt villkoren i styrelsens förslag, så att varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie till samma pris som de aktier som tecknades vid tecknandet av units. För beslutets fullständiga innehåll hänvisas till styrelsens förslag.

---oOo---

INITIATOR PHARMA A/S

Å styrelsens vägnar

Magnus Persson, ordförande

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)