Utnyttjande i Initiator Pharmas incitamentsprogram

Report this content

PRESSMEDDELANDE

1 Oktober 2021

Initiator Pharmas årsstämma den 28 maj 2021 godkände ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI2021) för bolagets nyckelpersoner och styrelsemedlemmar.

Enligt detta program bemyndigas styrelsen att låta deltagare i programmet förvärva upp till 220.000 stamaktier till rådande marknadspris (investeringsaktier) fram till den 30 september 2021, varvid varje investeringsaktie har rätt att teckna 1 ny aktie till nominellt värde vid nästa årsstämma förutsatt att den som äger investeringsaktien fortfarande kvarstår i bolaget vid den tidpunkten (Matchande aktie). Varje investeringsaktie ger också rätten att teckna mellan 0 och 5 nya aktier till nominellt värde under 30 handelsdagar efter den 31 december 2023, bestämt av Initiator Pharmas kursutveckling under perioden mellan 28 maj 2021 och 31 december 2023. Den maximala potentiella utspädningen enligt det godkända programmet är 1 320 000 aktier, vilket motsvarar cirka 3,0% av för närvarande emitterat antal aktier.

Styrelsen har beslutat att tilldela totalt högst 152.000 aktier som kan förvärvas genom detta program, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 912.000 aktier och ca. 2,0% av för närvarande emitterat antal aktier. Vid slutet av den tillåtna investeringsperioden har totalt 150.000 aktier köpts på marknaden, vilket motsvarar en potentiell utspädning med 900.000 aktier och ca. 2,0% av de för närvarande emitterade aktierna.

I tabellen nedan presenteras en översikt över aktier och warranter som innehas av styrelsen, ledningen och nyckelpersoner. Översikten omfattar warranter från incitamentsprogrammen för 2019, 2020 respektive 2021.

Aktieägare Tjänsteställning Aktier Warranter Totalt aktier och warranter % vid full utspädning
2019 2020 2021 Totalt
Magnus Persson Board member 244 186 78 155 60 788 60 000 198 943 443 129 0,97%
Henrik Moltke Board member 113 106 21 710 26 052 42 000 89 762 202 868 0,45%
Peter Holm Board member 0 0 0 0 0 0 0,00%
Annette Colin Board member 7 000 0 0 42 000 42 000 49 000 0,11%
Claus Olesen CEO and board member 977 438 91 180 82 497 360 000 533 677 1 511 115 3,32%
Mikael Thomsen CDO 661 056 82 495 73 813 150 000 306 308 967 364 2,12%
Torgeir Vaage CFO 279 948 82 495 73 813 150 000 306 308 586 256 1,29%
Ulf Simonsen CMO 600 802 52 104 73 813 60 000 185 917 786 719 1,73%
Dan Peters CTO 1 517 119 26 058 43 420 0 69 478 1 586 597 3,48%
Alan Wehnert VP Clinical Strategy 6 000 0 0 36 000 36 000 42 000 0,09%
Total BoD and team 4 406 655 434 197 434 196 900 000 1 768 393 6 175 048 13,56%

For additional information about Initiator Pharma, please contact:

Claus Elsborg Olesen, CEO
Telephone: +45 6126 0035 E-mail: ceo@initiatorpharma.com

This information is the information that Initiator Pharma is required to disclose under the EU Market Abuse Regulation. The information was provided under the above contact person’s auspices, for publication on 1 October, 2021 at 08:45 CET.

Om Initiator Pharma     

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-företag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program: läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion med psykogena respektive organiska orsaker och särläkemedelskandidaten IPTN2021 som utvecklats för den allvarliga neuropatiska smärtsjukdomen trigeminusneuralgi. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (ticker: INIT).

Läs mer på www.initiatorpharma.com.