Den svenska paradoxen – oexploaterade möjligheter

Charles Edquist, CIRCLE, Lunds Universitet, myntade begreppet ”Den svenska paradoxen”. I Almedalen idag presenterades hans nya rapport. Det behövs mer efterfrågedriven forskning och storföretagen behöver bli bättre på att ta till vara sina forskningsresultat är hans slutsats. 

Den svenska paradoxen innebär i korthet höga utgifter för FoU och liten utdelning i form av innovationer.

- Det gäller fortfarande, även om det finns tecken på att den har mildrats något på senare år, säger Charles Edquist. 

Paradoxen beror enligt honom på följande:

  • Investeringar i behovsmotiverad forskning är för låga
  • Forskningen sker delvis inom fel områden
  • Efterfrågans betydelse i innovationsprocesserna är inte tillräckligt stark
  • Storföretagen får för liten avkastning av sina satsningar på innovationer
  • Såddfinansiering i tidiga stadier är försummad 

I dagens rapport presenterades även förslag på hur dessa kan ses som möjligheter som kan utnyttjas genom innovationspolitik. Detta görs genom att relatera till tio viktiga aktiviteter i innovationssystemet, såsom FoU, skapande av nya produktmarknader och inkubation, affärscoachande miljöer. 

En slutsats är att många policyåtgärder bör kombineras.

- Flera av förslagen är relaterade till det faktum att det svenska nationella innovationssystemet domineras av stora företag och de tycks inte vara särskilt effektiva när det gäller att transformera FoU-utgifter till utdelning i form av innovationer, säger Charles Edquist. 

Slutligen framfördes argument för att utvecklingen och implementeringen av en helhetlig innovationspolitik, för att utveckla det svenska nationella innovationssystemet, är nödvändig för att försvara den svenska välfärden.

Rapporten i dess helhet återfinns på www.innovationsbron.se. 

Mer information: www.innovationsbron.se 
Elisabeth von Sydow, kommunikationsansvarig
Telefon: 073- 073 92 23

 

Om Innovationsbron

Innovationsbron arbetar över hela Sverige för att lägga grunden till internationellt konkurrenskraftiga företag genom att kommersialisera innovationer. Med innovationer avses nya idéer i form av produkter, tjänster eller processer som grundar sig på ny kunskap med en kommersiell potential. Innovationsbron erbjuder kompetens, kapital och processer för att identifiera kommersialiserbara idéer, verifiera, selektera, investera och affärsutveckla för att leverera affärer och företag till marknaden. 

All kommersialisering börjar med att en person har en idé. Idén kan uppstå i akademisk forskning, näringslivet, industriforskningsinstitut och offentlig sektor, eller komma från enskilda innovatörer. Affärsidén kan sedan utvecklas på olika sätt: inom ett nytt bolag, genom licensiering, genom samarbeten etc. Innovationsbron stödjer denna utveckling genom att erbjuda såddfinansiering kombinerat med företagsnära affärsutveckling som aktiv ägare. Innovationsbron utvecklar också inkubatorer där idéerna får prefessionell hälp att utvecklas snabbare och starkare, med driftsfinansiering och erfarenhetsutbyte. 

Innovationsbron bildades bildades våren 2005 av Teknikbrostiftelserna, Industrifonden och staten med stöd av Vinnova. 

I dag arbetar Innovationsbron över hela Sverige med kontor i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. 

Innovationsbron investerar i framtidens tillväxtbolag inom alla branschområden. Vid årsskiftet 2010 hade Innovationsbron ägande i drygt 160 portföljbolag. 300 företag hade lånefinansiering från Innovationsbron. Inom de 21 inkubatorer som ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram fanns drygt 500 projekt och företag. Inkubatorbolag (från 2004 och fram till idag) omsatte knappt 2,5 miljarder kronor 2008 och sysselsatte omkring 3 600 personer. Närmare 2 000 nya arbeten skapades under åren 2007 och 2008. 

Under 2009 finansierades knappt 190 idéer med bidrag för kommersiell verifiering. Under samma år investerades ägarkapital i 40 framtida tillväxtbolag och lämnades till knappt 50 bolag. 

Innovationsbron investerar i framtidens tillväxtbolag inom alla branschområden. Av de 33 hetaste unga svenska teknikbolagen utnämnda av Ny Teknik och Affärsvärlden 2010 hade åtta bolag erhållit kapital från Innovationsbron. 18 bolag har suttit eller sitter i någon av de 21 inkubatorerna inom Innovationsbrons inkubatorprogram. 

Dokument & länkar