Regeringen satsar 25 mkr på verifiering av innovationer

Regeringen har beslutat att bevilja Innovationsbron AB 25 mkr under 2011 och 2012 för att tillsammans med Vinnova utveckla verifieringsinsatser till innovativa projekt och företag. Satsningen innebär att Innovationsbrons och Vinnovas gemensamma program, Verifiering för Tillväxt, breddas till att omfatta fler innovationer i näringslivet, utöver dagens omfattning av idéer som genereras i miljön runt universitet, högskolor och institut.

Redan 2004 identifierade Innovationsbron behovet av resurser för att utvärdera forskningsidéer inför beslut om vidare kommersialisering av nya produkter och tjänster och har sedan dess drivit ett framgångsrikt program för verifiering de senaste åren i ett samarbete med Vinnova - Verifiering för Tillväxt.

Programmet syftar till att minimiera risker i samband med kommersialisering av affärsidén genom att utvärdera de ekonomiska, marknadsmässiga, tekniska och regulatoriska förhållanden inom den aktuella branschen. Affärsidén behöver visa på hur innovationen kan lösa ett problem för kund på ett bättre, effektivare, snabbare eller billigare sätt än idag.

”Vi välkomnar denna mångmiljonsatsning från regeringen som på sikt skapar stora möjligheter för fler arbetstillfällen, ökade skatteintäkter och exportaffärer. På kort sikt är satsningen avgörande för att fler innovativa idéer från näringslivet ska få pröva sin affärsnytta”, säger Peter Strömbäck, VD, Innovationsbron AB.

Verifieringsprogrammet följs upp genom en årlig enkät. 2011 års kundundersökning besvarades av 259 personer. Resultatet visar att nästan 90 % anser att verifieringsprogrammet har hjälpt dem att fatta beslut om hur de ska kommersialisera idén, där 70 % angett att de påbörjat bolagsbildning eller inlett samarbete med industrin efter verifieringsinsatserna. Hela 80 % uppger att de har fattat beslut om att fortsätta kommersialisera idén och 50 % uppger att de inte hade kunnat utvärdera idéns potential om stödet uteblivit.

”Då ett flertal lärosäten, forskningsinstitut lyft fram verifiering som en avgörande stödform vid kommersialisering av forskningsresultat så kommer Vinnova att stärka sina insatser, för verifiering av forskningsbaserade idéer”, säger Charlotte Brogren, General Direktör på Vinnova.

”Vi ser att ett ökande antal verifierade projekt går vidare och bildar företag och blir mogna för Innovationsbrons ägarkapitalinvestering.”, säger Peter Strömbäck, VD, Innovationsbron AB.

Läs mer om programmet Verifiering för Tillväxt på: www.verifiering.se

För frågor vänligen kontakta:
Per Antonsson                                                                 Kjell Håkan Närfelt
Investment Manager, Innovationsbron AB                        Chefsstrateg, Vinnova
Tel: 046-286 87 17                                                         Tel: 08-4733047 

 
Om Innovationsbron
Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation. Vi är specialister på kommersialisering genom att erbjuda intelligent kapital i form av affärsutveckling, ett nationellt inkubatorprogram och såddfinansiering av projekt och företag i tidig fas. Det övergripande målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag.
Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden. Läs mer om Innovationsbron på www.innovationsbron.se

Taggar:

Dokument & länkar