Pressmeddelande 2010-10-08  Mobila spel, halmslöjd och parasiterande processer

Fonden Innovativ Kultur avslutar nu sin 6:e ansökningsomgång med att dela ut medel till 9 projekt. Det rör sig om konstnärlig forskning inom gränslandet cirkus och glas, om mikrofinansiering av kultur, om kuratorns fortsatta roll och om mobila spel – bland annat.

Innovativ Kultur fick i höstens ansökningsomgång in 108 ansökningar. 21 av dessa fick möjligheten att presentera sina projekt på en muntlig hearing. Efter hearingen gjordes bedömningen av en referensgrupp bestående av externa experter innan fondens styrgupp beslutade om medel. 

Totalt delas 1 162 000 kr ut, medel som kommer från Stiftelsen framtidens kultur som från 2010 samverkar med Innovativ Kultur.

Nedan följer beskrivningar av de 9 projekten.

För frågor om Innovativ Kultur och projekten kontakta:
Kenneth Olausson, VD Innovation Impact som driver Innovativ Kultur på uppdrag av Stockholms Stad.
Tel: 0705926863
E-post: kenneth.olausson@innovation-impact.se

 

Projekten som fick medel var denna gång:

Parken2punkt0
Parken (1.0) släpptes på CD-ROM 1998 i samband med och som en del av fotoutställningen Parken. Då var Parken ett nydanande samtidsarkeologiskt projekt som kombinerade klassisk dokumentär fotokonst med multimediala inslag. Leif Claesson har under många år samlat, arkiverat och dokumenterat området kring Gullmarsplan och Skanstull.

Parken 2.0 kommer att bli en webbaserad applikation som tillåter användarna att interagera och utöka appens innehåll. I 2.0 finns insamlat digitaliserat material vid dess ursprungliga geografiska plats i den virtuella världen. I det nya projektet går användaren själv, fysiskt, omkring i området och är delaktig i undersökningen genom en GPS- och flashutrustad mobiltelefon. Vandraren söker sig fram mot punkter markerade på kartan på mobiltelefonens skärm. När man når den triggade fyndplatsen aktiveras den och man kan interaktivt söka vidare i den.

En av grundtankarna med Parken är att sudda ut gränsen mellan konventionell fotokonst och dataspel. I 2.0 används liknande berättartekniker som i dataspel. Det kommer finnas olika nivåer där man måste hitta allt innehåll innan man flyttas upp till nästa nivå. Varje nivå innehåller ytterligare en ny dimension av Parken.

Projektledare: Leif Claesson, leif.claesson@gmail.com
Beviljade medel: 288 000 kr

 

Productive preservation of Swedish halmslöjd
Productive Preservation of Swedish Halmslöjd vill undersöka relationen mellan traditionellt hantverk och design och sammanföra tradition med lokal kultur och samtida praktik. Projektet vill utmana de traditionella distinktionerna mellan design och hantverk – det är en undersökning av bevarandet av ett marginaliserat kulturarv.

Halm har som material många fördelar. Det odlas lokalt, är billigt och miljövänligt. Vad har halmen för möjligheter idag? Går det att ta traditionen vidare till det moderna?

Projektledare: Ikko Yokoyama, iy@editionsincraft.com
Hemsida: http://www.editionsincraft.com/
Beviljade medel: 175 000 kr

 

AntiGone-I´m Your Body
Kista Teater har i samarbete med Mobile Life Centre (Institutionen för data och systemvetenskap, Stockholms Universitet) utvecklat I´m Your Body – ett verktyg, en lek och ett spel för mobiltelefoner. Spelet utgår från idén om staden som en gemensam kropp och fungerar som en ”opensource- institution” för gestaltande och interaktion i det offentliga rummet. I´m Your Body skapar ett virtuellt och fysiskt nät av berättelser, kommentarer och interventioner knutna till fysiska platser och skulpturer. Vem som helst kan spela var som helst. Vad som helst kan ingå.

Nu ska dramat AntiGone genomföras för att aktivera och pröva I´m Your Body. I AntiGone – I´m Your Body prövar Regissören Rebecca Forsberg en ny scen för teater som verkar i det offentliga rummet, mobiltelefonen och på internet genom. Just nu arbetar Konstnären Johanna Gustafsson Fürst i spelet med offentliga temporära skulpturer som kommer kopplas ihop med AntiGone.

Projektledare: Rebecca Forsberg, rebecca.forsberg@kistateater.com
Hemsida: www.kistateater.com
Beviljade medel: 100 000 kr

 

Curators in Conversation
Under 1990-talet blev curatorn en allt viktigare aktör inom samtidskonsten. Detta var ett resultat av ett alltmer expansivt konstbegrepp och en globaliserande konstvärld. Denna utveckling närdes även av introduktionen av specialiserade curatorutbildningar. Curatorns ställning utgör alltjämt en källa till mer eller mindre nyanserade diskussioner. Tyvärr når de mest väsentligt meningsutbytena sällan utanför en snäv krets av curatorer.

Under titeln Curators in Conversation bjuds skandinaviska och internationella curatorer och curaterande konstnärer in för att samtala kring olika erfarenheter och praktiker. Detta projekt kommer att utgöras av publika presentationer och interna diskussioner med aktörer kring nya former av institutioner och praktiker. Både de publika och interna samtalen kommer att spelas in och finnas tillgängliga som ljudfiler på Konsthall C:s hemsida, som en resurs för curatorer, konstnärer, konsthistoriker samt en intresserad publik.

Curators in Conversation är ett samarbete mellan Konsthall C och Konstfack i samarbete med frilanscuratorn Johan Lundh.

Projektledare: Kim Einarsson, info@konsthallc.se
Hemsida: www.konsthallc.se
Beviljade medel: 30 000 kr

 

FundMyProject.se
FundMyProject.se är ett nytt sätt att finansiera idéer, projekt och drömmar, att låta kreativa människor på ett kreativt sätt finna finansiering till sina projekt.
 Projektet bygger på tron att en bra idé, väl kommunicerad, kan spridas snabbt och globalt. Att en stor grupp människor kan bli en källa för pengar och uppmuntran. Att Sverige behöver ett bra, tydligt verktyg för alternativ eller kompletterande finansiering.

Genom att aktivt och intensivt bearbeta sina lokala och nära nätverk samt sociala nätverk, såsom Facebook, Linkedin, Twitter, Orkut etc får man tillgång till kompletterande finansiering. Många mindre donationer från många vänner kan bilda en rejäl startpeng.

Projektledare: Daniel Daboczy, daniel@dabber.tv
Hemsida: www.dabber.tv
Beviljade medel: 75 000 kr

 

Glass and plasticity in space
Syftet med projektet är att undersöka det interdisciplinära samspelet mellan glas, scenkonst och musik. Projektet fokuserar på:

• Design av platsspecifikt konstnärligt verk med ambitionen att göra det flyttbart och på så sätt möjligt att uppföra på olika platser.

• Multiple prototyping – att en produkt blir flera produkter.

• Projektet som helhet avses att beforskas med inriktning på innovation och arbetsmetod.

Projektet genomförs i samarbete med STOCKHOLM HETA GLAS, Cirkus i Glasriket samt Glasrikets museum Boda ”The Factory”.

Projektledare: Åsa Johannisson,
 asa.johannisson@telia.com
Beviljade medel: 100 000 kr

 

LOGISTICS
LOGISTICS är ett konstprojekt som undersöker den komplexa varulogistiken i en globaliserad värld. Det synliggör en produkts väg från konsumenten bakåt till tillverkaren. Produkten är en stegräknare i plast köpt i Sverige och tillverkad i Kina.

LOGISTICS består av tre delar där den första är en resa i stegräknarens spår tillbaka till Kina. Hela resan filmas nonstop. Del 2 är en publikation som görs i samarbete med tre författare och som sprids till relevanta journalister och politiker.

I den sista delen visas videodokumentationen av transportsträckan upp i ett skyltfönster i Stockholms City och på KTH. Filmen har alltså samma längd som resan - cirka 40 dygn.

Målet är att skapa tillfällen för reflektion över vår globaliserade värld – både hos en bred allmänhet och i logistikbranschen och -forskningen. Projektet drivs av konstnärerna Erika Magnusson och Daniel Andersson i samarbete med KTH, Kungliga Konsthögskolan och teknologiföretaget Barco.

Projektledare: Erika Magnusson, erikamagnusson@yahoo.com
Beviljade medel: 200 000 kr

 

Parasitprocess
Parasitprocess handlar om att i symbios att ta tillvara energin från en process för att använda den till en annat skapande.

I början på nästa år kommer föreställningen "Liten igen" arbetas fram på Stadsteatern Skärholmen. Genom research, improvisation och undersökande arbete ska föreställningen växa fram från grunden utan ett från början färdig skrivet manus. Skapandet av föreställningen kommer att bygga på en experimentell och innovativ hållning till det sceniska och hämta inspiration från det område som inom scenkonsten kallas för deviced work. 

Formgivaren/konstnären Samir Alj Fält ska med lek som utgångspunkt starta en formprocess som fortgår parallellt och parasiterande på detta arbete.  Parasiterande liksom en oinbjuden gäst kommer han att finnas vid sidan av scenrummet under repetitionstiden för att ta till vara på all kreativ energi och skapa ett eget fristående verk/objekt.

Projektledare: Samir Alj Fält, feltsamir@hotmail.com
Beviljade medel: 94 000 kr

 

Sisyfos
Projektet ska tillsammans med scenteknikföretaget VISUAL ACT utveckla en biroll i dramat Sisyfos i form av ett radiostyrt klot, Sisyfos sten, som följer skådepelare vart han går, som är en tyst men påtaglig medspelare. De ska utveckla ett styrsystem och en motorisering av klotet. Ett pilotprojekt för ny teknik och för ett sätt att skapa tekniskt avancerad teater och nya gestaltningsformer. Ett robotliknade förhållande uppstår mellan skådespelare och maskin, där det autonoma sätts i fokus. Vem styr vem? För detta syfte passar Sisyfosmyten utmärkt. Om Sisyfos arbetar på trots mot Gudarna eller i själva verket finner mening i sitt strävsamma arbete återstår för publiken att besvara.

Ny teknik, ny musikalisk teater i samklang med en av de stora existentiella frågorna kanske kan öppna för diskussion om teaterns möjligheter och framtida funktion.

Projektledare: Peder Bjurman, peder.bjurman@bredband.net
Hemsida: www.larsbethke.se
Beviljade medel: 100 000 kr

 

Innovativ Kultur ska främja och stimulera förnyelsearbetet inom kulturlivet och samarbetet mellan kulturliv, näringsliv och forskning. Fonden prioriterar projekt som är kulturellt och konstnärligt nyskapande, som utvecklar nya metoder och processer, utvecklar samarbete mellan kultur, näringsliv och/eller forskning samt projekt som uppmuntrar och stimulerar kulturentreprenörskap.

www.innovativkultur.se

Innovativ Kultur
Innovation Impact
c/o Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm

Besöksadress: Rosendalsvägen 7

Taggar:

Om oss

Innovativ Kultur har resurser till nyskapande projekt, experiment och samverkan mellan kulturyttringar, kultur och näringsliv eller kultur och akademi. Vi verkar för kulturell och konstnärlig förnyelse i Stockholms län.Projekten vi arbetar med behöver inte bli publika, välkända eller lyckas fullt ut. Däremot vill vi se projekt i tidiga faser som utmanar och förnyar.Innovativ Kultur startade på uppdrag av Stockholms stad hösten 2008. Från och med 2010 samarbetar vi även med Stiftelsen framtidens kultur.Innovativ Kultur är ett projekt från Innovation Impact på uppdrag av Stockholms stad.