BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

Minskande beståndsintäkter, i kombination med lägre nytecknad premievolym och kostnader av engångskaraktär, tynger resultatet

Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 18,4 (21,0) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (3,0) MSEK.
• Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 1,9 (3,0) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till -0,1 (2,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,19) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,1 (5,2) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 1 procent och uppgick till 67 (68) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 9 procent och uppgick till 18 700 (20 600) stycken.

Januari till december
• Intäkterna uppgick till 80,9 (89,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 11,0 (19,5) MSEK.
• Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster**, uppgick till 10,7 (19,5) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 8,1 (14,5) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,25) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,4 (19,0) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 4 procent och uppgick till 281 (293) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 6 procent och uppgick till 81 200 (86 300) stycken.
• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (2,00) SEK per aktie.
_______________________________
* Rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen är hänförlig till investeringar i vårt varumärke samt flytt till nya lokaler och anpassningar av dessa. Dessa extraordinära poster har sammantaget belastat resultatet med totalt cirka 1,8 MSEK under fjärde kvartalet.
** Intäkterna och rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen relaterar till en förtida uppgörelse gällande ett försäkringsbestånd samt investeringar i vårt varumärke och flytt till nya lokaler och anpassningar av dessa. Dessa extraordinära poster har sammantaget påverkat intäkterna positivt med totalt cirka 3,6 MSEK och rörelseresultatet positivt med cirka 0,3 MSEK under året.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. 

Rickard Wilton
VD
Tel: 070-305 62 32 

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Tel: 08-51 000 000
Box 26 000
Fax: 08-660 14 38
100 41 Stockholm
www.insplanet.com 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar