BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2017

Verksamheten fortsätter att utvecklas enligt plan. Intäkterna ökar med 19 procent och uppgår till drygt 30 MSEK under det fjärde kvartalet.

Fjärde kvartalet
• Intäkterna uppgick till 29,8 (25,1) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt om 19 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (1,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -2 (6) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (0,8) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till -0,8 (1,3) MSEK och minoritetsandelen till -0,2 (-0,5) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,06 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,2 (3,2) MSEK.
• Likvida medel vid kvartalet utgång uppgick till 42,8 (39,2) MSEK. Därtill återstår 5,5 MSEK i förskott på medieutrymme inom Bonnier koncernen från nyemissionen 2014. Koncernen har inga räntebärande skulder.
• Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 28,2 (23,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 22 procent, och ett rörelseresultat om 1,7 (2,6) MSEK.
• Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 1,0 (1,3) MSEK, vilket är 23 procent lägre mot föregående år, och ett rörelseresultat om -2,2 (-1,0) MSEK.

Januari till december
• Intäkterna uppgick till 114,2 (94,8) MSEK, motsvarande en tillväxt om 20 procent. Den organiska tillväxten uppgick till 19 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (7,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 3 (8) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (5,2) MSEK, varav moderbolagets andel av resultatet uppgår till 2,5 (6,3) MSEK och minoritetsandelen till -1,5 (-1,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,18 (0,47) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,9 (11,3) MSEK.
• Affärsområde Försäkring och Personal Finance redovisar intäkter om 107,4 (89,1) MSEK, motsvarande en tillväxt om 21 procent, och ett rörelseresultat om 9,6 (9,7) MSEK.
• Affärsområde Biltjänster redovisar intäkter om 4,2 (3,2) MSEK, motsvarande en tillväxt om 30 procent (varav organisk tillväxt är drygt 2 procent*), och ett rörelseresultat om -5,9 (-2,1) MSEK.
• Investering om totalt cirka 7 MSEK i Cardrop Sverige AB och ökat ägande till 90 (52) procent.
• Styrelsen föreslår årsstämman en total utdelning om 1,00 (0,25) SEK per aktie för räkenskapsåret 2017, varav ordinarie utdelning om 0,50 (0,25) SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,50 (0,00) SEK per aktie. 

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar