DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2015

Tillväxt om 4 procent i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 15 procent under det andra kvartalet

Andra kvartalet

• Intäkterna uppgick till 20,3 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 1 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,0 (4,3) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 15 (22) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,3 (3,4) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,17 (0,26) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (4,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 17,9 (17,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 4 procent.
• Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna kan attribueras i sin helhet till affärsområde Personal Finance (MyLoan), med fokus på privatlån, där tillväxten fortsatt varit god.
• Intäkterna inom affärsområde Försäkring minskade mot föregående år. Jämförelsetjänsten utvecklades dock positivt i form av trafik- och förfrågningsflöden medan utmaningen primärt ligger i konvertering från lead till avslut i förmedlingsverksamheten.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 2,4 (2,8) MSEK.

Januari till juni

• Intäkterna uppgick till 40,0 (40,0) MSEK, vilket är oförändrat mot föregående år.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,3 (6,6) MSEK.
• Rörelsemarginalen uppgick till 13 (17) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 4,2 (5,2) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,42) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,8 (4,2) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 36,3 (34,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 5 procent.
• Förnyelseintäkterna uppgick till 3,7 (5,3) MSEK.

Om Insplanet

Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter.
Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, Fax: 08-660 14 38, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Taggar:

Prenumerera