DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2017

Fortsatt god tillväxt även under det andra kvartalet i år.

Andra kvartalet

• Intäkterna uppgick till 28,6 (23,6) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt om 21 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,8 (1,6) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,1 (1,3) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,8 (1,4) MSEK och minoritetsandelen till -0,7 (-0,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,10) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,3 (4,1) MSEK.
• Tillväxt om 24 procent inom affärsområde Försäkring och Personal Finance.
• Investering om totalt cirka 7 MSEK i Cardrop Sverige AB och ökat ägande till 90 (52) procent.

Januari till juni

• Intäkterna uppgick till 55,6 (45,4) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt om 23 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärv) uppgick till 21 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,1) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (2,4) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 3,2 (2,6) MSEK och minoritetsandelen till -1,1 (-0,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,19) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,9 (4,8) MSEK.

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar