DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2012

Minskande beståndsintäkter i kombination med lägre nytecknadpremievolym fortsätter att tynga resultatet

Tredje kvartalet
• Intäkterna uppgick till 22,4 (23,3) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (6,1) MSEK.
• Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 2,8 (6,1) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (4,6) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,40) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,3 (6,7) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 10 procent och uppgick till 71 (79) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 16 procent och uppgick till 20 000 (23 900) stycken.

Januari till september
• Intäkterna uppgick till 62,4 (68,5) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till 10,9 (16,5) MSEK.
• Rörelseresultatet, justerat för extraordinära poster*, uppgick till 8,0 (16,5) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till 8,2 (12,3) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,06) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 (13,8) MSEK.
• Nytecknad premievolym minskade med 5 procent och uppgick till 214 (225) MSEK.
• Antalet förmedlade försäkringar minskade med 5 procent och uppgick till 62 500 (65 700) stycken.

--------------------------------
* Intäkterna och rörelseresultatet har påverkats av ett antal extraordinära poster, varav den största delen relaterar till en förtida uppgörelse gällande ett försäkringsbestånd. Dessa extraordinära poster har sammantaget påverkat intäkterna positivt med totalt 3,6 MSEK och rörelseresultatet med 2,9 MSEK.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

Rickard Wilton
VD
Tel: 070-305 62 32

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grevgatan 34
Tel: 08-51 000 000
Box 26 000
Fax: 08-660 14 38
100 41 Stockholm
www.insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar