DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI –  31 MARS 2015

Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet


Första kvartalet

• Intäkterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning om 1 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 2,3 (2,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 12 (12) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,8) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,16) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,5 (0,1) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna uppgick till 18,4 (17,6) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 5 procent.
• Tillväxten i nyförsäljningsintäkterna kan attribueras i sin helhet till den fortsatt positiva utvecklingen inom affärsområde Personal Finance (MyLoan) med fokus på privatlån, där den underliggande marknaden fortsätter att utvecklas positivt och där vi enligt vår egen bedömning fortsätter att ta ytterligare marknadsandelar.
• Intäkterna inom affärsområde Försäkring minskade mot föregående år. Jämförelsetjänsten utvecklas tillfredsställande i form av trafik- och förfrågningsflöden medan utmaningen primärt ligger i konvertering från lead till avslut i förmedlingsverksamheten. 
• Förnyelseintäkterna uppgick till 1,3 (2,4) MSEK.

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån och andra privatekonomiska produkter. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta: 

Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
förnamn.efternamn[at]insplanet.com 

Org.nr. 556567-6227
Insplanet AB (publ)
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-660 14 38
www.insplanet.com

Org.nr. 556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar