DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 31 MARS 2017

Stark tillväxt och momentum i verksamheten.

Första kvartalet

• Intäkterna uppgick till 27,0 (21,7) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 24 procent. Den organiska tillväxten (exkl. förvärvet av Motormäklaren) uppgick till 18 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 1,5 (1,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 6 (7) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (1,2) MSEK, varav moderbolagets andel uppgår till 1,4 (1,2) MSEK och minoritetsandelen till -0,4 (0,0) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till 0,10 (0,09) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,6 (0,7) MSEK.
• Nyförsäljningsintäkterna i våra två affärsområden, Försäkring och Personal Finance, uppgick till 24,6 (20,2) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 21 procent. Förnyelseintäkterna uppgick till 1,1 (1,5) MSEK.
• Förvärvet och konsolideringen av Motormäklaren har påverkat kvartalets intäkter med 1,3 MSEK, rörelseresultatet med -0,9 MSEK och resultatet efter skatt med -0,9 MSEK.

VD kommentar i sammandrag

”Under årets första kvartal lyckas vi leverera en fortsatt stark tillväxt i hela verksamheten. De totala intäkterna ökar från 21,7 MSEK till 27,0 MSEK, motsvarande en ökning om drygt 24 procent mot föregående år varav den organiska tillväxten uppgår till 18 procent. Tillväxten drivs av ökade nyförsäljningsintäkter där båda våra affärsområden, Försäkring och Personal Finance, utvecklas positivt mot föregående år. Vi fortsätter att ha en god lönsamhet i den underliggande verksamheten, även om rörelseresultatet minskar för koncernen som helhet under det första kvartalet. Det minskande resultatet är en naturlig konsekvens av att vi medvetet väljer att återinvestera en betydande del av våra vinster i att stärka Insplanets varumärkeskännedom och i att affärsutveckla nya framtida tjänster inom segmentet köpa & sälja bil vilket vi identifierat som strategiskt intressant över ett längre perspektiv.”
Tomas Jonson, VD Insplanet

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar under Motormäklaren, vilket fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium men har identifierats som strategiskt intressant. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm
Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm
Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar