Insplanet och Dagens industri inleder ett strategiskt samarbete

Insplanet AB (publ) (”Insplanet” och/eller ”Bolaget”) och Dagens industri AB (”Dagens industri” och/eller ”Di”) meddelar idag att man inlett ett strategiskt samarbete och att Di investerar i Bolaget genom Bonnier Dagstidningar AB (”Bonnier”). Samarbetet innebär att Insplanets tjänster inom privatekonomi kommer att marknadsföras och erbjudas läsarna genom ett integrerat samarbete med Di, där Insplanet bland annat kommer att synas på di.se med sina produkter under en privatekonomisk sektion. Syftet med samarbetet är att nå ut till en större målgrupp, öka varumärkeskännedomen och driva mer trafik och kunder till Insplanets tjänster.

För Di:s del är samarbetet ett ytterligare led i strategin att öka satsningarna på tjänster som är relevanta för sina läsare och där privatekonomi anses vara ett viktigt kluster. Samarbetet är en strategisk satsning, där Di, dels genom förvärv av 1.452.416 aktier från en grupp aktieägare som tillsammans representerar cirka 85 procent av aktierna i Insplanet (”Aktieägargruppen”) och dels genom teckning av aktier i en riktad nyemission om 1.936.582 aktier, kommer att ta en ägarandel om totalt 25 procent i Bolaget. Di kommer i framtiden att ha möjlighet att köpa samtliga resterande aktier från Aktieägargruppen genom köpoptioner, vilket totalt omfattar 8.443.374 aktier. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 mars – 30 april 2016 med en lösenkurs om 15 kronor per aktie. Skulle Di komma att utnyttja dessa köpoptioner och på så sätt nå en kontrollerande position, kommer Di att erbjuda resterande aktieägare att sälja på samma villkor.

”Det är oerhört spännande att Di valt att gå in som delägare och strategisk partner till Insplanet. Di kommer att vara en kunnig och engagerad ägare där Insplanet tillförs både kompetens och räckvidd inom media. Som grundare och huvudägare är jag övertygad om att det är positivt för oss att bli en tydligt integrerad del av Di och Bonnierkoncernen”, säger Daniel Soussan, Styrelseordförande i Insplanet.

”Vi har noga följt jämförelsemarknaden för konsumenttjänster under en längre tid och konstaterat att Insplanet under många år levererat resultat och därmed skapat sig en stark position på marknaden. Det är därför glädjande att vi nu går in i ett mycket nära samarbete och delägande i Bolaget. Våra läsare visar stort intresse för redaktionellt innehåll och tjänster som berör det privatekonomiska området. Med det nya samarbetet kan vi såväl öka värdet i den gemensamma affären som utbudet av service och tjänster för våra läsare”, säger Henrik Stangel, Verkställande Direktör för Dagens industri.

Med anledning av ovan, har styrelsen i Insplanet idag beslutat att föreslå en extra bolagsstämma tisdagen den 15 april 2014 att fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med 193.658,20 kronor genom en riktad nyemission av 1.936.582 aktier till Bonnier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda aktieägarkretsen i Bolaget genom att få in en välrenommerad ägare och strategisk partner på attraktiva villkor. Teckningskursen har fastställts baserat på en marknadsmässig bedömning och uppgår till cirka 8,42 kronor per aktie. Betalningen för aktierna kommer att ske genom kvittning av en fordran avseende medieutrymme inom Bonnierkoncernen motsvarande ett värde om hela emissionsbeloppet, totalt 16,3 miljoner kronor.

Vid den extra bolagsstämman, har valberedningen i Insplanet, som en följd av att Di blir näst största aktieägare i Bolaget, även beslutat att föreslå nyval av Henrik Stangel, Verkställande Direktör för Dagens industri, till styrelsen fram till nästa årsstämma. Valberedningen förslår vidare att Henrik Stangel samtidigt väljs till Styrelseordförande. I samband med detta kommer nuvarande Styrelseordförande och huvudägare Daniel Soussan att tillträda som Verkställande Direktör för Insplanet.

Separat kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Avslutningsvis, så har Aktieägargruppen i samband med överlåtelsen av befintliga aktier och utställandet av köpoptioner, genom ett aktieägaravtal, beslutat att verka för att utdelning endast skall ske vid de fallen att Bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Styrelsen i Insplanet har mot bakgrund av detta därför beslutat att ändra den nuvarande utdelningspolicyn till följande:

Ny utdelningspolicy
Styrelsen i Insplanet AB (publ) har antagit en utdelningspolicy som fastställer att styrelsen till framtida årsstämmor skall föreslå en utdelning endast vid de fallen att Bolagets kassa, efter genomförd utdelning, ej understiger 25 miljoner kronor. Förslag till utdelningar skall vidare utgå från Bolagets kapitalbehov, med hänsyn till den affärsplan och de framtida strategiska projekt som styrelsen arbetar utifrån.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan, Ordförande Insplanet
Telefon: 0708-350 224
Email: daniel.soussan@insplanet.com

Henrik Stangel, Verkställande Direktör för Dagens industri
Telefon: 08-573 650 00
Email: henrik.stangel@di.se

Om Insplanet
Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Under varumärket MyLoan erbjuds även jämförelse- och förmedlingstjänster av privatlån. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Om Dagens industri
Dagens industri är Nordens största affärstidning med ca 350 000 läsare per dag i den rosa tidningen och ca 1 000 000 unika besökare i veckan på ekonomisajten di.se. Ytterligare produkter från Di är bl.a. veckomagasinet Di Weekend, månadsmagasinet Di Dimension. Dagens industri bedriver även en omfattande konferensverksamhet. Dagens industri är en del av Bonnierkoncernen.

Om Bonnierkoncernen
Bonnierkoncernen är ett familjeägt mediekonglomerat med sin bas i Sverige. Bonnierkoncernen har idag verksamhet i 16 länder med tonvikt på norra Europa, och innefattar i dagsläget cirka 175 företag, bland annat Dagens Nyheter, Expressen, Dagens industri, Bonnier Tidskrifter, Svensk Filmindustri och TV4-Gruppen.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar