KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Insplanet AB (publ), org.nr 556567-6227, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2017 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 18 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 22 maj 2017. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Jessica Niva, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2017”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 18 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
   a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
   koncernbalansräkningen
   b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Emil Viklund och Richard Båge.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en utdelning om 25 öre per aktie lämnas för verksamhetsåret 2016.

9. Valberedningen
föreslår att arvode intill slutet av nästa års ordinarie årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander och Peter Carlsson samt nyval av Jennifer Berger. Nuvarande styrelseledamoten David Frykman har avböjt omval. Det föreslås vidare nyval av Emil Viklund till styrelseordförande.

Beskrivning av föreslagen styrelseledamot Jennifer Berger:
Jennifer Berger är född 1981, har en Jur. kand. från Uppsala Universitet och är idag Senior Associate/Advokat på Kanter Advokatbyrå. Jennifer arbetar främst med immaterialrätt och kommersiell avtalsrätt samt frågor rörande personuppgiftsbehandling och andra regelefterlevnadsfrågor inom bl.a. e-handel och konsumenträtt. Jennifer är styrelsesuppleant i Advokat Omar Berger AB.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på stämman
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. 

Tillgång till handlingar
Årsredovisning för räkenskapsåret 2016, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com, från och med den 3 maj 2017. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Stockholm i april 2017
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
fornamn.efternamn[at]insplanet.com

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar