KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I INSPLANET AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Insplanet AB (publ), org.nr 556567-6227, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 maj 2018 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 5, Stockholm.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 22 maj 2018. Anmälan skickas till Insplanet AB, att: Tomas Jonson, Box 26 000, 100 41 Stockholm, eller till bolagsstamma@insplanet.com. Märk anmälan med ”Årsstämma 2018”.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn (firma), personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer. Det antal biträden aktieägaren önskar medtaga (högst två) ska anmälas inom samma tid.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder juridisk person ska bifoga bestyrkt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst 5 år). Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakt i original och behörighetshandlingar i övrigt ska medtagas till årsstämman. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig i enlighet med ovanstående instruktion.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering ska vara verkställd fredagen den 18 maj 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställelse av arvoden åt styrelse och revisorer
10. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Valberedningen, utsedd enligt instruktioner antagna av årsstämman, har bestått av Daniel Soussan (ordförande), Emil Viklund och Richard Båge.

2. Valberedningen föreslår att Daniel Soussan utses till ordförande på årsstämman.

8b. Styrelsen föreslår årsstämman att en total utdelning om 1,00 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017, varav ordinarie utdelning om 0,50 kronor per aktie samt en extra utdelning om 0,50 kronor per aktie.

9. Valberedningen föreslår att arvode intill slutet av nästa års ordinarie årsstämma skall utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget. Ersättning till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

10. Valberedningen föreslår omval av ordinarie ledamöterna Daniel Soussan, Emil Viklund, Jonas Tellander, Peter Carlsson och Jennifer Berger. Det föreslås vidare omval av Emil Viklund till styrelseordförande.

Valberedningen föreslår vidare omval av PricewaterhouseCoopers AB till ordinarie revisor intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på stämman
I enlighet med aktiebolagslagen 7 kap. 32 § ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgång till handlingar
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor och via bolagets hemsida, www.insplanet.com, från och med torsdagen den 3 maj 2018. Ovannämnda handlingar sänds per post till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i bolaget är 13 555 912 vid tidpunkten för kallelsens utfärdande. Samtliga aktier är av samma aktieslag.

Stockholm i april 2018
Insplanet AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD, Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71
fornamn.efternamn[at]insplanet.com

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)
Org.nr. 556567-6227
Grev Turegatan 5
Box 26 000
100 41 Stockholm
Tel: 08-51 000 000
Fax: 08-51 000 001
www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB
Org.nr. 556585-1267
Engelbrektsplan 2
Box 55 691
102 15 Stockholm
Tel: 08-503 01 550
Fax: 08-503 01 561
www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 08:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar