Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) den 24 maj 2018

Idag, torsdagen den 24 maj 2018, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

  • Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.

  • Vinstmedel disponerades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att en utdelning om 1,00 SEK per aktie lämnas för verksamhetsåret 2017 (varav ordinarie utdelning om 0,50 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,50 SEK per aktie), totalt 13 555 912 SEK, och att resterande belopp 40 815 050 SEK balanseras i ny räkning.

  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

  • Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 150 000 kronor (150 000) till styrelsens ordförande och 75 000 kronor (75 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.

  • Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.

  • Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av: Peter Carlsson (omval), Daniel Soussan (omval), Jonas Tellander (omval), Emil Viklund (omval), och Jennifer Berger (omval). I enlighet med valberedningens förslag, beslutades att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Emil Viklund till styrelseordförande.

  • I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. PricewaterhouseCoopers har meddelat att man förutsatt att man väljs till ordinarie revisor kommer att välja Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

  • I sitt anförande redovisade bolagets vd Tomas Jonson för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2017 och för första kvartalet 2018.

  • Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Om Insplanet
Insplanet koncernen utvecklar och driver digitala konsumenttjänster och varumärken med huvudsaklig inriktning mot försäkringar och privatlån. Bolaget har idag en ledande position inom jämförelse och förmedling av sakförsäkringar mot konsument via jämförelsesajten Insplanet.com. Jämförelse- och förmedling av privatlån, samt i mindre omfattning ett antal andra privatekonomiska tjänster, erbjuds under varumärket MyLoan. Koncernen bedriver sedan 2016 även en mindre verksamhet inom förmedling av begagnade bilar lokalt inom Stockholmsområdet. Verksamheten befinner sig i ett tidigt utvecklingsstadium i att stöpa om konceptet till en rikstäckande digital bilförmedlingstjänst under det nya varumärket Cardrop. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Mangold är Insplanets certified adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Tomas Jonson
VD Insplanet AB (publ)
0737-45 71 71  
förnamn.efternamn[at]insplanet.com

Insplanet AB (publ), Grev Turegatan 5, Box 26 000, 100 41 Stockholm  Org.nr. 556567-6227, Tel: 08-51 000 000, www.insplanet.com

Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, Box 55 691, 102 15 Stockholm  Org.nr. 556585-1267, Tel: 08-503 01 550, Fax: 08-503 01 561, www.mangold.se

Denna information är sådan information som Insplanet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 14:00 CET. 

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.https://www.insplanet.com/

Prenumerera

Dokument & länkar