Kommuniké från årsstämma i Insplanet AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014

Idag, torsdagen den 15 maj 2014, avhölls årsstämma i Insplanet AB (publ), org. nr. 556567-6227.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
• Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, fastställdes.
• Vinstmedel balanserades enligt styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013 utan att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 25 210 781 kronor i sin helhet balanseras i ny räkning.
• Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.
• Ersättning till styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 0 kronor (360 000) till styrelsens ordförande och 60 000 kronor (60 000) till vardera övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. För ledamot som i enlighet med gällande regelverk fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande därpå belöpande lönebikostnader så länge som detta är kostnadsneutralt för bolaget. Ersättning för utskottsarbete eller arbete i valberedningen skall inte utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall dock bäras av bolaget.
• Ersättning till bolagets revisor skall, i enlighet med valberedningens förslag, utgå enligt godkänd räkning.
• Styrelsen skall, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma bestå av:
o Henrik Stangel, ordförande (omval),
o Daniel Soussan (omval),
o David Frykman (omval), och
o Peter Carlsson (nyval)
• I enlighet med valberedningens förslag omvaldes PricewaterhouseCoopers till ordinarie revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor.

I sitt anförande redovisade bolagets VD Daniel Soussan för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2013 och för första kvartalet 2014.

Protokoll fört vid stämman publiceras på Insplanets hemsida inom två veckor där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Soussan
VD
Insplanet AB (publ)
070-835 02 24
fornamn.efternamn@insplanet.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar