Bokslutskommuniké 2018

I korthet:

  • Hyresintäkterna uppgick till 372 mkr (283) under perioden.
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 86 mkr (46) under perioden. Exklusive ränta på ägarlån uppgick förvaltningsresultatet till 176 mkr (119) under perioden.
  • Resultat efter skatt uppgick till 224 mkr (132) under perioden.
  • Totalt genomfördes förvärv och investeringar till ett belopp om 1 468 (1 309) under perioden. Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 7 004 mkr vid periodens utgång (5 345).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet oktober - december:

  • I oktober tillträddes Vänerskolan som omfattar 5 750 kvm byggnad och 21 349 kvm mark. Byggnaderna är fullt uthyrda till Specialpedagogiska skolmyndigheten och Vänersborgs kommun. Hyresvärdet uppgår till 7,6 mkr och återstående hyrestid uppgår till 2,5 år.
  • I november tillträddes Linnéuniversitetet i Kalmar i samband med att etapp 1 färdigställdes. Byggnaderna är fullt uthyrda till Linnéuniversitetet och omfattar 17 000 kvm. Hyresvärdet uppgår till 47,9 mkr och återstående hyrestid uppgår till 10 år. Etapp 2 om ytterligare 20 800 kvm och beräknas vara färdigställt 2020. 
  • I december påbörjades projektet för att uppföra en ny samhällsgemensam larm- och ledningscentral i Örebro. Projektet omfattar sammanlagt 11 600 kvm.
  • Efter kvartalets utgång har ett samarbete inletts med Vitartes AB, där Intea och Vitartes AB ska utveckla en del av projektet Sahlgrenska Life i Göteborg.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period föregående år.


För ytterligare information, kontakta:
Henrik Lindekrantz eller Christian Haglund.
Kontaktuppgifter finns på: https://intea.se/medarbetare/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 december 2018 till 7,0 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2019 till 8,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera