Kommuniké från årsstämman i Intea Fastigheter AB (publ) den 15 maj 2019

Report this content

Vid årsstämma i Intea Fastigheter AB (publ) i Stockholm beslutades:

Fastställande av räkenskaperna för 2018
Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 för bolaget liksom koncernen fastställdes.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade att av disponibla vinstmedel om 443 362 608 kronor ska 35 000 000 delas ut till aktieägarna och resterande medel om 408 362 608 kronor balanseras i ny räkning. 

Beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31.

Styrelse- och revisorsval
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter. Håkan Sandberg (ordförande), Magnus Jarlén, Mattias Grahn och Caesar Åfors omvaldes, och Henrik Lindekrantz nyvaldes, som ledamöter i styrelsen.

KPMG AB omvaldes som revisor och Peter Dahllöf kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund eller Henrik Lindekrantz.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/medarbetare

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2019 till 7,1 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera