Bokslutskommuniké maj 2022 – april 2023: FORTSATT BOLAGSUTVECKLING

Report this content

Fjärde kvartalet 2022/23 (februari – april)

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,1 (18,3) MSEK, vilket är en minskning med 1,1 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7,2 (-0,5) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 6,4 (3,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om 0,35 (0,18) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -6,4 (-0,0) MSEK. Likvida medel uppgick per 30 april 2023 till 41,9 (75,3) MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Företaget fortsätter att utveckla och utöka verksamheten. Under perioden välkomnade företaget fyra nya anställda: tre vid Integrum AB och en vid Integrum Inc.
 • Arbetet med att övergå till certifiering enligt MDR fortsatte, om än i något lugnare tempo och med färre utgifter, eftersom certifieringen blev klar under perioden. Under kvartalet balanserades kostnader på 1,4 MSEK som immateriella tillgångar. Kostnaderna avser externa kostnader samt internt upparbetad tid.
 • Shirley Ryan AbilityLab erhöll ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums e-OPRATM -implantat jämfört med traditionella hylsproteser.

1 MAJ 2022 – 31 APRIL 2023 (12 MÅNADER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 74,3 (55,7) MSEK, en ökning med 33,3 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -19,7 (1,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,7 (21,3) MSEK vilket ger ett resultat per aktie om -0,2 (1,19) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -26,2 (2,5) MSEK för perioden.

Väsentliga händelser under året

 • Styrelsen utsåg Rickard Brånemark till ny VD för bolaget. I samband med detta avgick Rickard Brånemark som ordförande för styrelsen och Bengt Sjöholm utsågs till styrelsens ordförande.
 • Integrum erhöll MDR-certifikatet för sitt implantatsystem OPRATM under perioden.
 • USA:s patent- och varumärkesmyndighet har godkänt patentet för implantatsystemet OPRATM. Systemet är nu patentskyddat i USA fram till 2044.
 • Bolaget erhöll ISO 13485-certifiering under året. Detta utgör en del av investeringarna i MDR-projektet. Det är nu bekräftat att Integrums kvalitetsledningssystem är lämpligt och uppfyller de regulatoriska kraven för medicintekniska produkter.

VD har ordet

Fortsatt bolagsuppbyggnad. Integrums intäkter uppgick till 18,1 MSEK under fjärde kvartalet (februari-april), vilket var i linje med förra årets fjärde kvartal och innevarande räkenskapsårs tredje kvartal. Vi är övertygade om att den nedgången i tillväxt är tillfällig, och att de byggstenar som vi nu jobbar på att få på plats kommer att ge fortsatt tillväxt på lång sikt. Dessa byggstenar består bland annat av myndighetsgodkännanden, en stärkt IP-portfölj, rekrytering av nyckelmedarbetare, informationskampanjer och forskningsbidrag. Omsättningen för hela verksamhetsåret ökade med hela 33 %, och vi fortsätter vårt engagerade arbete med att bygga ett globalt ortopediföretag.

Informationskampanjer för framtida tillväxt

Under de senaste månaderna har vi investerat för att öka medvetenheten om våra implantatsystem genom kampanjer i sociala medier i USA, exempelvis Instagram, Facebook och LinkedIn. Målet är att öka medvetenheten bland patienter i målgruppen – som krigsveteraner, trauma- och bencancerpatienter – och utbilda dem om vårt överlägsna alternativ till hylsproteser. För att öka medvetenheten om Integrum och implantatsystemet OPRATM bland professionella yrkesutövare har vi dessutom riktat oss mot ortopediska kirurger, traumakirurger, rehabiliteringsspecialister och ortopedingenjörer. Tack vare dessa kampanjer har räckvidden och antalet följare på sociala medier redan ökat markant mätt i totalt antal visningar och engagemang. Planen är att även framöver ha en stark närvaro i sociala mediekanaler, både mot patienter och professionella. Genom det ökade intresset förväntas fler patienter få OPRATM  inopererat. Mer än 50 sjukhus använder våra implantat, så vi kan nu fokusera på att öka antalet patienter som behandlas på dessa sjukhus.

MDR-certifikat underlättar framtida uppskalning i Europa

I början av mars fick vi äntligen EU:s MDR-certifikat (Medical Device Regulation) för vårt implantatsystem OPRATM. Certifieringen återspeglar att vår produkt och vårt kvalitetsledningssystem uppfyller alla krav i den nya EU-förordningen för medicintekniska produkter. Den visar också att vi ligger i framkant när det gäller kvalitetssäkring och regulatoriska krav vilket ger oss en fördel gentemot våra konkurrenter inom osseointegration. Certifikatet utgör också slutpunkten på en mycket intensiv och likviditetskrävande process. Vi kan nu fullt ut fokusera på att skala upp verksamheten på den europeiska marknaden.

e-OPRA tar emot prestigefyllda forskningsanslag

I mars erhöll det topprankade medicin- och rehabiliteringssjukhuset Shirley Ryan AbilityLab i Chicago ett bidrag på 1,5 miljoner dollar från det amerikanska försvarsdepartementet. Bidraget ska finansiera en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med Integrums implantat e-OPRATM jämfört med traditionella hylsproteser på amputerade ovanför knät.

Styrelsen förstärks med strategiskt kunnande

I maj meddelade styrelsen att Scott Flora utnämnts till adjungerad styrelseledamot. Scott Flora har stor erfarenhet från strategiska och ledande befattningar inom hälso- och sjukvården och en god förståelse för hur ortopedibranschen fungerar, särskilt i USA. Han har redan tidigare bidragit till Integrums affärsutveckling i egenskap av strategisk rådgivare, och vi är nu mycket glada över att han valt att utöka sitt engagemang i bolaget. Vi har stärkt ledningsgruppen med en Chief Operating Officer, en ny chef för QARA och en ny Supply Chain Manager, och vi har nyligen flyttat till ett nytt kontor i GoCo House strax söder om Göteborg. Vi är därmed väl förberedda för att verksamheten ska kunna fortsatta expandera.

Kvartalet kan sammanfattas med att vi är i full gång med att stärka vår verksamhet ytterligare på flera områden. Rekrytering av nyckelmedarbetare, en stark plattform för IP och myndighetsgodkännanden samt MDR-certifieringen ger oss en fantastisk möjlighet att utöka vår verksamhet i Europa. Informationskampanjen i USA kommer att driva på tillväxten ytterligare, inte bara i USA utan även i Europa. och våra egna investeringar i FOU samt forskningsbidrag ger oss stöd åt vidareutvecklingen av nästa generation av vårt implantatsystem e-OPRATM. Jag är övertygad om att vi är på god väg att bli en global ledare inom vårt område.

Denna information är sådan som Integrum AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-08 08:30 CET.

For mer information kontakta:


Rickard Brånemark, CEO. Phone: +46 708 461061, E-mail: rickard.branemark@integrum.se

Jörgen Svanström, CFO. Phone: +46 (0) 70 734 96 60, E-mail: jorgen.svanstrom@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRATM Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Prenumerera