Integrums delårsrapport 1 maj 2019 - 31oktober 2019

Report this content

Integrum AB (Nasdaq First North Growth Market: INTEG B) offentliggör halvårsrapport för perioden 1 maj 2019 - 31 oktober 2019. Halvårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida för nedladdning och är bifogad i sin helhet. 

María López – CEO:

” Samtidigt som våra försäljningssiffror ännu inte når de nivåer vi siktar på är vi glada att rapportera en ökad nettoomsättning med 103% jämfört med årets första kvartal. Jämfört med Q2 föregående år ökade nettoomsättningen för vår kärnverksamhet med 19%, när vi exkluderar förra årets försäljning till vår distributör på den amerikanska marknaden, Ottobock, vid ett enskilt tillfäll, för lageruppbyggnad. Vi förväntar oss en motsvarande extraordinär försäljningspost under nästkommande kvartal. Vi upplever i det hela taget en positiv trend och förväntar oss att försäljningen fortsätter att öka, framförallt i USA.

Våra expansionssatsningar på den amerikanska marknaden fortsätter. Vi har bland annat tecknat ett avtal med Johns Hopkins Hospital om att leverera OPRA-implantat till patienter med benamputationer. Johns Hopkins är ett världsledande sjukhus med stark forskningstradition; mer än ett dussin nobelpristagare inom fysiologi eller medicin har varit verksamma där. Att ha John Hopkins som kund innebär inte bara försäljning direkt dit, utan kommer att stärka vår position på hela den amerikanska marknaden.

Under Q1-2019 meddelade vi att det nu finns 8 centra med aktiv patientrekrytering för behandling med OPRATM implantat systemet i USA. Vad vi nu ser är att tiden från patientrekrytering tills behandling genomförs vid dessa sjukhus är längre än vi först uppskattade och att den kräver mer insatser från oss.

Eftersom tiden det tar för att gå från påbörjad patientrekrytering till att utföra operationer är längre än vad vi förväntat oss och önskade se kommer vi under återstående delen av året att arbeta hårt med att bistå våra befintliga kunder med att rekrytera patienter och utveckla sina program ytterligare.

Vi kan också rapportera en positiv tillväxt i perioden om 37% i Europa jämfört med Q1. Försäljningsökningen i perioden drevs främst av högre aktivitet i Sverige efter omstart av Osseointegrationscentret vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Vi är glada att rapportera att den första Neuromotus-enheten har sålts och vi kommer att utöka marknadsaktiviteten med professionella användare som första målgrupp.

Behandlingen av vår ansökan om PMA (Premarket Approval) till FDA (U.S. Food and Drug Administration) för OPRATM implantatsystemet fortlöper enligt plan.

De tecken på framsteg vi ser ger oss gott hopp om att kunna öka försäljningen i USA under andra halvåret, men också att ta till vara på expansionsmöjligheter utanför USA och driva på den begynnande försäljningen av Neuromotus.”

Integrum koncernen redovisade en nettoomsättning på 8 060 (8 746) KSEK under perioden 2019-08-01 till 2019-10-31 (3 månader), och en nettoomsättning för det första halvåret om 12 027 (12 667) KSEK (6 månader).

FÖRSTA HALVÅRET (1 MAJ 2019 – 31 OKTOBER 2019)

  • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 12 027 (12 667) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 13 488 (16 547) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 20 748 (-24 098) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 260 (-7 551)KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 276 (-7 559) KSEK

ANDRA KVARTALET (1 AUGUST 2019 – 31 OKTOBER 2019)

  • Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 8 060 (8 746) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 8 885 (11 325) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 11 289(-13 249) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 403 (-1 923) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -2 413 (-1 905) KSEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 08:30 CEST

För mer information kontakta

María López, VD. Mobil: 070 846 10 69, Email: maria.lopez@integrum.se

Certified Adviser

Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Integrum utvecklar och marknadsför innovativa system för skelettförankrade proteser. Integrums OPRA Implant System förbättrar livskvaliteten för amputerade genom förbättrad funktion, komfort och mobilitet. Med 20 års erfarenhet från 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Bolagets aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.