Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari-september 2002 Kassaflödet fortsatte att förbättras i ett traditionellt svagt tredje kvartal där licens- och konsultintäkterna minskade * Licensintäkterna minskade under perioden juli-september med 9 procent och uppgick till 223 MSEK (246). För perioden januari-september var licensintäkterna 741 MSEK (758), motsvarande en minskning med 2 procent. * Licensorderingången under juli-september var 141 MSEK (173), en minskning med 18 procent, medan den för perioden januari-september minskade med 14 procent och uppgick till 637 MSEK (740). * Konsultintäkterna minskade med 14 procent under juli-september och uppgick till 524 MSEK (608). För perioden januari-september var konsultintäkterna 1 862 MSEK (1 922), motsvarande en minskning med 3 procent. * Rörelseresultatet för perioden juli-september var -77 MSEK (2). Under perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till -104 MSEK (-6). * Fortsatt förbättrad kapitaleffektivisering påverkade kassaflödet positivt. Under perioden juli-september ökade rörelsens kassaflöde till 8 MSEK (-154) och till 89 MSEK (-49) för perioden januari-september. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -44 MSEK (-214) för perioden juli-september och till -129 MSEK (-250) för perioden januari- september. * Osäkerheten har på grund av nuvarande marknadsläge ökat. För helåret förväntas licensintäkterna vara i linje med föregående år och rörelseresultatet förväntas vara positivt. Koncernens utveckling Marknaden fortsätter att vara svag till följd av den ekonomiska osäkerheten som påverkar investeringsbesluten inom kundgruppen. Beslut om investeringar förskjuts och prognostiserbarheten fortsätter att vara låg. I det längre perspektivet förväntas marknaden återgå till attraktiva tillväxtnivåer. Omstrukturering fortsätter inom branschen och drivs av att flera leverantörer inte klarar att finansiera sin produktutveckling och den försäljningsorganisation som krävs för att hantera mer komplexa upphandlingar. Även kravet på effektivisering av affärssystemsimplementering påskyndar omstruktureringsprocessen. För att skapa en finansiell bas som kan möjliggöra en lönsam expansion med balanserat kassaflöde när marknaden återgår till tillväxt tog Intentia redan under år 2000 beslutet att prioritera kassaflöden och resultat. Åtgärderna utgör basen för att säkra Intentias långsiktiga målsättning att vidareutvecklas som en ledande aktör inom affärssystemsbranschen och skapa beredskap för en snabb lönsam expansion när marknadsläget skapar den möjligheten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar