Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Kvartalets licensorderingång och licensintäkter ökade - positivt rörelseresultat och väsentligt förbättrat kassaflöde · Licensintäkterna ökade under perioden april-juni med 12 procent till 307 MSEK (274) och för perioden januari-juni med 1 procent till 518 MSEK (512). · Licensorderingången ökade under perioden april-juni med 27 procent och uppgick till 347 MSEK (273). För perioden januari-juni var licensorderingången 496 MSEK (567), motsvarande 13 procents minskning. · Konsultintäkterna minskade med 3 procent och uppgick för perioden april-juni till 665 MSEK (689), med en konsultmarginal på 16 procent (16). För perioden januari-juni var konsultintäkterna 1 339 MSEK (1 313), motsvarande en ökning med 2 procent. · Rörelseresultatet under april-juni var 6 MSEK (7) och för perioden januari-juni -27 MSEK (-9). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden april-juni till 206 MSEK (65), medan det under januari-juni var 81 MSEK (105). Kassaflödet efter investeringar var för perioden april-juni 150 MSEK (-25) och för perioden januari-juni -84 MSEK (-37). Koncernens utveckling I en svag marknad förstärker Intentia sin position avsevärt Intentia har under senare år fokuserat och långsiktigt satsat på att etablera ett ledande produktutbud baserat på modern teknologi som understöds av en global organisation. Dessa långsiktiga satsningar ger utdelning även i en svag marknad. Intentia fortsätter att stärka sin ställning i en marknad där allt fler leverantörer ser en negativ utveckling till följd av den rådande konjunktursituationen. Javateknologin får för Intentia en allt större betydelse i upphandlingar eftersom Intentia är den enda leverantören som redan idag kan erbjuda den teknologiplattform som marknaden utvecklas mot. Licensorderingången och licensintäkterna under andra kvartalet bekräftar framgången i dessa satsningar, genom att Intentia, trots den svaga marknaden, förstärker sin position gentemot sina konkurrenter. Intentia har redan genomfört den kostsamma och riskfyllda process som ett teknologibyte innebär, och detta skapar säkerhet hos kunder som har en långsiktig syn på sina investeringsbeslut. Utveckling under perioden april-juni 2002 Ökad licensorderingång och licensintäkt under perioden Licensorderingången utvecklades starkt i en svag marknad och ökade under perioden. Totalt uppgick licensorderingången till 347 MSEK (273), vilket motsvarar en ökning med 27 procent (23). Bland de större kontrakt som tecknades under perioden återfinns avtal med Flextronics, Cardo Door, Olympus och BHP. Orderstocken uppgick vid utgången av juni till 574 MSEK (615), motsvarande en ökning med 7 procent från utgången av föregående kvartal. Licensintäkterna ökade med 12 procent och uppgick under perioden till 307 MSEK (274). Licensintäkterna svarade för 31 procent (28) av nettoomsättningen under perioden. Inom de enskilda regionerna ökade licensintäkterna väsentligt i Asien och Oceanien, Amerika, Nordvästeuropa och Nordeuropa. Konsultintäkterna minskade med 3 procent och uppgick till 665 MSEK (689) under perioden. Utvecklingen av konsultintäkterna speglar en svag inledning av kvartalet som till stor del kompenserades av en starkare avslutning. Totalt uppgick nettoomsättningen för perioden april-juni till 991 MSEK (978), motsvarande en ökning med 1 procent. Kostnaderna fortsätter att utvecklas i linje med plan Konsultkostnader och indirekta kostnader uppgick till 972 MSEK (952), motsvarande en ökning med 2 procent. Konsultkostnaderna var 559 MSEK (575), motsvarande en minskning med 3 procent. Konsultmarginalen uppgick till 16 procent och var oförändrad jämfört med motsvarande period föregående år. Indirekta kostnader var för perioden 413 MSEK (376), motsvarande en ökning med 10 procent. Ökningen är primärt hänförbar till högre marknadsföringskostnader under kvartalet i kombination med något högre kostnader för produktutveckling. Det senare på grund av en större produktutvecklingsorganisation till följd av förvärvet av Catalog under första kvartalet samt avskrivning av aktiverad produktutveckling. Under perioden uppgick försäljnings- och marknadsföringskostnaderna till 248 MSEK (231) och produktutvecklingskostnaderna till 102 MSEK (83), medan administrationskostnaderna var 63 MSEK (63). Antalet anställda var vid utgången av juni 3 405 (3 299), motsvarande en ökning med 13 personer under kvartalet. Positivt rörelseresultat under perioden Bruttoresultatet förbättrades till 409 MSEK (376), med en bruttomarginal uppgående till 41 procent (38). Rörelseresultatet före avskrivning var positivt för sjunde kvartalet i rad och uppgick för perioden till 57 MSEK (44). Rörelseresultatet för perioden april-juni uppgick till 6 MSEK (7). Resultatet efter finansiella poster var -13 MSEK (-34). Omräkningsdifferenser relaterade till det konvertibla förlagslånet har i kvartalet påverkat resultatet med -3 MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -6 MSEK (-10). Utveckling under perioden januari-juni 2002 Licensintäkterna ökade för perioden Den lägre licensorderingången under perioden januari-mars kunde inte till fullo kompenseras av den högre licensorderingången under perioden april-juni. För perioden januari-juni sjönk därmed licens-orderingången med 13 procent jämfört med samma period förra året, och uppgick till 496 MSEK (567). Licensintäkterna för perioden ökade med 1 procent och uppgick till 518 MSEK (512). Licensintäkterna svarade under perioden för 27 procent (28) av nettoomsättningen. Konsultintäkterna var 1 339 MSEK (1 313), motsvarande en ökning med 2 procent. Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 894 MSEK (1 857), motsvarande en ökning med 2 procent. Valutakurseffekter vid konsolidering har påverkat tillväxten i nettoomsättning positivt med 2 procentenheter. Kostnader och effektivitet Konsultkostnader och indirekta kostnader uppgick för perioden till 1 895 MSEK (1 812), motsvarande en ökning med 5 procent. Konsultkostnaderna var 1 108 MSEK (1 098), medan konsultmarginalen förstärktes med 1 procentenhet och var för perioden 17 procent (16). Indirekta kostnader uppgick till 787 MSEK (714). Kostnaderna för försäljning och marknadsföring var 462 MSEK (422) och för administration 131 MSEK (120). Produktutvecklingskostnaderna uppgick till 194 MSEK (171). Under perioden har 74 MSEK (65) av produktutvecklingsutgifterna aktiverats. Avskrivning av tidigare aktiverad produktutveckling uppgick till 12 MSEK (0). Genomsnittligt antal anställda ökade med 2 procent och var för perioden 3 388 (3 308). Omsättning per anställd uppgick till 559 KSEK jämfört med 561 KSEK under perioden januari-juni 2001, medan personalkostnad per anställd var 348 KSEK (359). Resultatutveckling under perioden Bruttoresultatet förbättrades med 7 procent till 745 MSEK (694), med en bruttomarginal uppgående till 39 procent (37). Rörelseresultatet före avskrivning ökade till 65 MSEK (61). Högre avskrivningar resulterade i att rörelseresultatet minskade med 18 MSEK till -27 MSEK (-9). Av avskrivningarna utgör goodwillavskrivning 37 MSEK (30). Resultat efter finansnetto påverkades positivt av omräkningsdifferenser uppgående till 20 MSEK (-32) hänförbara till det konvertibla förlagslånet. Resultatet efter finansiella poster var för perioden -47 MSEK (-84), medan resultatet efter skatt uppgick till -45 MSEK (-52). Utveckling per region Under perioden januari-juni uppgick nettoomsättningen inom region Nordeuropa till 741 MSEK (780), motsvarande en minskning med 5 procent. Licensintäkterna minskade med 2 procent, vilket återspeglar en svagare inledning på året som inte helt kunde kompenseras under andra kvartalet. Under andra kvartalet har ett antal större licensavtal tecknats. Konsultintäkterna minskade med 5 procent efter en svagare inledning av andra kvartalet. Resultatet i regionen försämrades. I Centraleuropa uppgick nettoomsättningen till 244 MSEK (233), motsvarande en ökning med 5 procent. Licensintäkterna minskade med 12 procent, medan konsultintäkterna, som ökade med 10 procent, visade på en viss förbättring under senare delen av perioden. Resultatet försämrades jämfört med motsvarande period föregående år. Nordvästeuropas nettoomsättning uppgick till 226 MSEK (269), motsvarande en minskning med 16 procent. Licensintäkterna minskade med 6 procent, medan konsultintäkterna minskade med 24 procent. Resultatet var oförändrat. Inom region Sydeuropa var nettoomsättningen 385 MSEK (321), motsvarande en ökning med 20 procent. Licensintäkterna ökade med 2 procent och konsultintäkterna med 38 procent. Resultatet försämrades jämfört med motsvarande period föregående år. I Amerika, där marknaden är fortsatt mycket svag, uppgick nettoomsättningen till 142 MSEK (126), motsvarande en ökning med 13 procent. Licensintäkterna utvecklades väl och ökade med 23 procent, medan konsultintäkterna ökade med 3 procent. Resultatet förbättrades väsentligt. Inom region Asien och Oceanien, där marknaden börjar uppvisa något mer positiva signaler, uppgick nettoomsättningen till 155 MSEK (128), en ökning med 21 procent. Licensintäkterna ökade med 28 procent, medan tillväxten i konsultintäkter var 23 procent. Resultatet förbättrades jämfört med samma period föregående år. Kassaflöde och finansiell ställning Väsentligt förbättrat kassaflöde under perioden april-juni Intentia prioriterar och fortsätter att fokusera på utvecklingen av kassaflödet, där den enskilt viktigaste variabeln är utvecklingen av kundfordringar. Under perioden april-juni var kassaflödet från den löpande verksamheten 206 MSEK (65), medan kassaflöde efter investeringar uppgick till 150 MSEK (-25). Under perioden januari-juni var kassaflödet från den löpande verksamheten 81 MSEK (105), medan kassaflödet efter investeringar uppgick till -84 MSEK (-37). Kundfordringar, som successivt reducerats under en längre tid, uppgick vid utgången av perioden till 847 MSEK (1 043), motsvarande en minskning med 529 MSEK (224) under året. Som andel av de senaste 12 månadernas netto-omsättning motsvarade kundfordringarna vid periodens utgång 21 procent (30). Av årets kassaflöde har förvärv under första kvartalet uppgående till 44 MSEK finansierats genom nyemission, i enlighet med av bolagsstämman lämnat bemyndigande. Likvida medel som vid periodens utgång uppgick till 481 MSEK (448) översteg belåningen med 160 MSEK (119). Totalt var belåningen, exklusive konvertibelt förlagslån, 321 MSEK (329). Under perioden har det syndikerade lånet, uppgående till 48 MEUR, ersatts med en ny lånestruktur, totalt uppgående till 37 MEUR. Andelen riskbärande kapital uppgick till 52 procent (47), medan soliditeten uppgick till 26 procent (14). Utveckling juli 2001-juni 2002 Under 12-månadersperioden juli 2001-juni 2002 var nettoomsättningen 4 050 MSEK jämfört med 3 492 för motsvarande period föregående år. Licensorderingången var 1 166 MSEK (1 256), medan licensintäkterna uppgick till 1 207 MSEK (1 044). Konsultintäkterna under perioden var 2 781 MSEK (2 389) och konsultmarginalen uppgick till 17 procent (14). Periodens rörelseresultat före avskrivning förbättrades till 255 MSEK (15), medan rörelseresultatet uppgick till 82 MSEK (-130). Resultatet efter finansiella poster var 12 MSEK (-291) och resultatet efter skatt förbättrades till -50 MSEK (-222). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 447 MSEK till 298 MSEK (-149), medan kassaflödet efter investeringar var 5 MSEK (- 304). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden januari-juni uppgick till 41 MSEK (27), medan resultatet efter finansiella poster var -38 MSEK (- 114). Finansiella poster påverkades positivt av omräkningsdifferenser på 20 MSEK (-32) för det konvertibla förlagslånet. Moderbolagets investeringar uppgick till 0 MSEK (0). Likviditeten var vid kvartalets utgång 184 MSEK (345), medan moderbolagets externa belåning, exklusive konvertibelt förlagslån, uppgick till 0 MSEK (250). Utsikter för 2002 Marknaden förväntas vara fortsatt svag. Intentias position är stark, varför verksamheten, trots den svaga marknaden, förväntas utvecklas positivt. Tidigare lämnad prognos för året om att resultatförbättring skall uppnås genom volymtillväxt i kombination med effektiviseringsvinster kvarstår därmed. Stockholm den 24 juli 2002 Björn Algkvist Verkställande direktör Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nummer 20, Delårsrapportering. Rapporten har upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpats i årsredovisningen för 2001. Kommande rapporttillfällen Information om koncernens utveckling under 2002 kommer att lämnas vid följande tidpunkter: Delårsrapport januari-september 2002 24 oktober 2002 Bokslutskommuniké 2002 januari/februari 2003 För ytterligare information, var vänlig kontakta: Björn Algkvist, verkställande direktör telefon: +46 8 5552 5605 fax: +46 8 5552 5999 Håkan Gyrulf, vice VD & finansdirektör telefon: +46 8 5552 5825 mobil: +46 733 27 5825 fax: +46 8 5552 5999 Thomas Ahlerup, informationschef telefon: +46 8 5552 5766 mobil: +46 733 27 5766 fax: +46 8 5552 5999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00350/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/24/20020724BIT00350/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar