Ändrat räkenskapsår i Interfox Resources AB (publ)

Interfox Resources AB (publ) meddelar härmed att beslut avseende en ändring av bolagets räkenskapsår, som fattades av en extra bolagsstämma, den 24 maj 2017, nu har godkänts och registrerats av Bolagsverket. Ändringen medför att bolagets nya räkenskapsår löper från 1 juli till den 30 juni.  

Det första förkortade räkenskapsåret avslutas därmed den 30 juni och kommer att omfatta perioden 1 januari 2017- 30 juni 2017.

Detta innebär att den andra och sista utdelningen av aktier i Nickel Mountain Resources AB (publ), som tidigare kommunicerats, kommer att kunna genomföras så snart Årsredovisning för det förkortade räkenskapsåret har upprättas samt godkänts av bolagsstämma i Bolaget, vilket beräknas ske under hösten 2017.

Vidare vill Bolaget förtydliga angående styrelseledamoten Charles Liu, som inte föreslagits till omval på Årsstämman den 30 juni, att han fortsatt kommer att aktivt delta i Bolagets försäljningsarbete avseende Tomskprojektet enligt vad som tidigare meddelats, även efter att han inte längre är del av styrelsen i Bolaget.

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2017.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Dokument & länkar