Interfox Resources: Kommuniké från Extra bolagsstämma i Interfox Resources AB (publ)

Aktieägarna i Interfox Resources AB (publ) har den 24 maj 2017 hållit en extra bolagsstämma i Stockholm varvid huvudsakligen följande beslut fattades. 

  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att överlåta samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Mezhlisa Resources Cyprus Ltd (”Mezhlisa”) till Nickel Mountain Resources AB (publ) (”NMR”) listat på NGM:s Nordic MTF till ett pris om totalt, inklusive en fordran, 220 000 000 kronor att erläggas dels genom kontant betalning om 0,40 kr och dels genom reverser på resterande belopp. Bolaget äger rätt att kvitta dessa reverser mot aktier och konvertibler i NMR resulterande i att antalet aktier i NMR som emitteras totalt inom ramen för överlåtelsen, efter det att full konvertering av emitterade konvertibler skett, är 244 444 444. Detta motsvarar ca 85 % av det totala antalet utestående aktier i NMR.
  • Ovan nämnda transaktion godkändes även av NMR:s efterföljande extra bolagsstämma vilken hölls den 24 maj 2017 kl 10.00. Som ett resultat därav har bolaget denna dag tecknat sig för 69 751 544 aktier i NMR samt 11 939 297 tvingande konvertibler. Bolaget har en skyldighet att teckna sig för ytterligare 162 753 603 aktier i NMR senast 2017-11-23 samt att någon gång under tiden från och med 2017-08-01 till och med 2018-07-31 påkalla konvertering av konvertiblerna till nya aktier i NMR till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 0,90 kronor/aktie. Efter det att de av bolaget 69 751 544 tecknade aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer bolaget inneha 62,04 procent av samtliga aktier och röster i NMR. Därmed ägs Mezhlisa och således andelen i Tomskprojektet idag av NMR.  
  • Bolaget har för avsikt att dela ut sammanlagt 232 505 147 NMR-aktier, resterande aktier omfattas av ovan nämnda konvertibler. Utdelningarna planeras att genomföras i två steg. Förslag till den första utdelningen om 69 751 544 NMR-aktier planeras föreslås Interfox kommande årsstämma 2017-06-30, utdelningen beräknas därefter genomföras i juli 2017. Tidpunkten för när bolaget kommer föreslå en bolagsstämma att fatta beslut om den andra utdelningen om 162 753 603 NMR-aktier beror på om bolaget erhåller tillstånd från Skatteverket för omläggning av räkenskapsår (från kalenderår till 1/7-30/6). För det fall tillstånd enligt ovan erhålls från Skatteverket beräknas den andra utdelningen, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, kunna äga rum innan utgången av år 2017. I annat fall kommer den andra utdelningen, förutsatt bolagsstämmans beslut därom, äga rum senast under april 2018.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att minska bolagets aktiekapital med högst 69 054 028,56 kronor för avsättning till fri fond att användas enligt beslut av bolagsstämman. Minskningen genomförs utan indragning av aktier och syftar främst till att skapa utrymme i det fria egna kapitalet att dela ut sammanlagt 232 505 147 aktier i NMR som erhålls genom försäljningen av Mezhlisa enligt beslut ovan.
  • Som en följd av ovan beslut avseende minskningen av aktiekapitalet förslog styrelsen till stämman att anta en ny bolagsordning omfattande följande lydelse avseende aktiekapitalets gränser: Aktiekapital ska vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor. Vidare antogs en justerad verksamhetsbeskrivning för bolaget i avsikt att i större utsträckning vara anpassad till verksamheten efter försäljningen av den ryska tillgången samt en förändring avseende verksamhetsår till att framledes omfatta perioden 1 juli till 30 juni varje år.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Efter genomförd försäljning och efter det att sammanlagt 232 505 147 NMR-aktier delats ut till bolagets aktieägare, kommer Interfox Resources huvudsakliga tillgång att utgöras av 11 939 297 konvertibler med en åtföljande skyldighet att senast 2018-07-31 konverteras till 11 939 297 aktier i NMR samt mandat att driva försäljningsprocess avseende Mezhlisa på befintliga och nya spår.

Interfox Resources aktie har sista handelsdag på AktieTorget den 12 juni 2017. Bolagets styrelse undersöker alternativa handelsplattformar för fortsatt handel i bolagets aktie.

NMR kommer efter genomfört förvärv att bestå av dotterbolaget Mezhlisa vilket äger den ryska olje- och gastillgången i Tomsk, Sibirien, samt dotterbolaget Nickel Mountain AB som innehar nickelfyndigheterna i Rönnbäcken vilken är en av Europas största nickelfyndigheter med potential att producera 26 000 ton nickel per år under 20 års tid.

Det totala antalet utestående aktier i bolaget per datumet för bolagsstämman uppgick till 69 751 544 st. 

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Dokument & länkar