Nytt antal aktier i Interfox Resources AB (publ) efter företrädesemission

Interfox Resources AB (publ) meddelar att det totala antalet aktier ökat med 3 938 099 till 69 751 544 i bolaget per den 17 maj 2017 till följd av registrering hos Bolagsverket av den sista delen av per den 21 april 2017 avslutade företrädesemissionen. Samtliga aktier i Bolaget är av samma slag. 

Efter registreringen omvandlas nu Betalda Tecknade Aktier serie 2 (BTA2) till vanliga aktier (AK), vilket beräknas ske den 26 maj 2017.

Som en följd av registreringen och den medföljande utspädningen uppgår the Far East and Pacific Investments Incs ägarandel i Bolaget till 19,7 procent jämfört med tidigare 23,3 procent. Ägandet i antal aktier är oförändrat 13 741 241 aktier.  

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Anders Thorsell, t f VD

Email: anders@interfox.com samt tel 070-773 20 45

Denna information är sådan information som Interfox Resources AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2017.

Fakta om Interfox Resources AB (publ):

Interfox Resources är ett bolag med inriktning på prospektering avseende olja och gas i Ryssland. I Ryssland kontrollerar Bolaget en licens i Tomskregionen i västra Sibirien, Ellej-Igaiskoje 71-1. Bolaget genomför ett arbetsprogram i syfte att omvandla resurser till reserver. Interfox Resources aktie är noterad på Aktietorget under namnet IFOX.

Om oss

Bolagets affärsidé är att identifiera licensobjekt med potential att bli betydande olje- och gastillgångar och därmed intressanta köp- eller samarbetsobjekt för ett flertal potentiella produktionsbolag.

Dokument & länkar